Blokada firmowego rachunku bankowego – czy można się przed tym bronić?

Skończyła się taryfa ulgowa dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19. Urzędy skarbowe wznawiają kontrole i inne działania, zmierzające do wyegzekwowania należności podatkowych. Czy powrócą blokady rachunków firmowych? Zgodnie z danymi, udostępnionymi przez Krajową Administrację Skarbową w 2018 r. było 41 takich przypadków, a w 2019 roku już 526.

Kiedy rachunek może zostać zablokowany?

Organy skarbowe mogą zablokować rachunek bankowy przedsiębiorcy w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Taka blokada trwa wówczas od 72 godzin, do nawet trzech miesięcy. Mechanizm blokady wprowadzono w ramach uszczelniania systemu podatkowego w Polsce, a w szczególności w ramach walki z karuzelami VAT. To utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej może być jednak niezwykle problematyczne dla przedsiębiorcy, a nawet prowadzić do utraty płynności finansowej firmy.

Przesłanki blokady rachunku bankowego

Kluczem do podjęcia decyzji o blokadzie firmowego rachunku bankowego, jest przede wszystkim analiza danych, pozyskanych z systemu STIR. On bowiem przetwarza dane, przekazywane mu przez banki i SKOK-i, a także wybiera podejrzane transakcje. Sprawdzane są w ten sposób wszelkie możliwe przepływy finansowe – w ramach bankowych rachunków rozliczeniowych, lokat terminowych, a także rachunków VAT. Jeżeli więc szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie miał podejrzenie o wystąpieniu nadużyć skarbowych, może zablokować konto określonego podmiotu.

Na jak długo blokuje się rachunek?

Okres trwania blokady zależy od kilku czynników. Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że co do zasady stosuje się blokadę na 72 godziny. W pewnych sytuacjach, może jednak dojść do wydłużenia tego czasu do nawet 3 miesięcy. Stanie się tak wtedy, gdy zajdzie uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość kwoty 10.000 euro.

Czy można się bronić przed blokadą rachunku?

Przepisy niestety są dość restrykcyjne w tym zakresie i praktycznie nie dają przedsiębiorcom żadnych szans na obronę. Blokada rachunku co do zasady nie podlega bowiem zaskarżeniu. Działania Krajowej Administracji Skarbowej nie można zakwestionować. Co więcej, przedsiębiorca nie zostanie nawet oficjalnie poinformowany o blokadzie rachunku, ponieważ szef Krajowej Administracji Skarbowej nie wydaje w tym zakresie żadnej decyzji lub postanowienia, a jedynie pisemne żądanie. Tak jest przynajmniej w odniesieniu do krótkiej blokady. Przedłużenie 72-godzinnego okresu wymaga już wydania postanowienia, które jest zaskarżalne. Warto jednak podkreślić, że do tej pory żadne takie zażalenie nie zostało uwzględnione. Nie przyniosły również rezultatu dalsze, przysługujące skargi do sądu administracyjnego. Ten rozpatruje bowiem wyłącznie kwestię istnienia ryzyka niewykonania zobowiązania podatkowego, przekraczającego równowartość 10.000 euro, które tak naprawdę można stwierdzić w każdej sytuacji.

Jak wypłacić środki z zablokowanego rachunku?

Co jednak istotne, w pewnych przypadkach Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość wypłaty środków z rachunku, mimo istniejącej blokady. Dotyczy to po pierwsze konieczności uregulowania wynagrodzenia za pracę, wypłacanego na podstawie umowy o pracę, zawartej co najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne. Po drugie konieczności uregulowania należności z tytułu alimentów lub renty o charakterze alimentacyjnym. Po trzecie zapłaty zobowiązania podatkowego lub należności celnej. Po czwarte natomiast, wypłata może nastąpić w innym, szczególnie uzasadnionym przypadku. Aby uzyskać środki z zablokowanego rachunku należy jednak złożyć stosowny wniosek do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój biznesu

Naszym klientom świadczymy kompleksową pomoc i doradztwo w zakresie wszelkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Pomagamy im zrozumieć, jaki jest stan faktyczny finansów danego biznesu, a także rozpoznajemy zagrożenia, jakie niesie obecna sytuacja finansowa firmy. Podpowiadamy też, w jaki sposób uniknąć możliwych problemów i zagrożeń. Zapraszamy do kontaktu.