Co w 2022 roku zmieni się w cenach transferowych?

Tak zwany Polski Ład wprowadzi znaczące zmiany nie tylko w sferze rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Wiele miejsca w tej nowelizacji przepisów poświęcono również cenom transferowym. Na co warto zwrócić uwagę? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Jak zmieni się dokumentacja cen transferowych?

Nowe regulacje zaczną obowiązywać już od stycznia 2022 roku. Właśnie dlatego przedsiębiorcom pozostało niewiele czasu na zapoznanie się ze zmianami. System cen transferowych ma zostać znacząco uproszczony. To odpowiedź na postulaty przedsiębiorców, a także środowiska księgowych i prawników. Po pierwsze zatem wydłużony zostanie termin do sporządzania dokumentacji cen transferowych. Przedsiębiorcy będą mieli na to czas do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Po drugie na mocy nowych regulacji dokumentacja cen transferowych będzie mogła zostać sporządzona wyłącznie w formie elektronicznej. Po trzecie przesunięto termin na przedłożenie dokumentacji na żądanie organu podatkowego. Dotychczas wynosił on zaledwie 7 dni, a od nowego roku będzie to aż 14 dni.

Pozostałe zmiany

Po czwarte podjęto się doprecyzowania niektórych kwestii, które budziły dotychczas wątpliwości. Wartość transakcji kontrolowanej w przypadku umowy depozytu stanie się zatem wartością kapitału. Z kolei wartość transakcji polegających na zawarciu umowy spółki niemającej osobowości prawnej będzie wartością wkładów wniesionych do spółki niemającej osobowości prawnej. Po piąte natomiast umożliwiono swoiste „okrojenie” dokumentacji cen transferowych. Od 2022 roku nie będzie ona musiała zawierać analizy porównawczej i analizy zgodności w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, a także transakcji innych niż transakcje kontrolowane zawierane z tak zwanymi rajami podatkowymi lub w których rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem tak zwanych rajów podatkowych, objęte obowiązkiem dokumentacyjnym.

Nie zawsze dokumentacja cen transferowych będzie konieczna

Katalog podmiotów zobowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych nie będzie już także tak szeroki jak dotychczas. W Polskim Ładzie przewidziano bowiem pewne zwolnienia w tym zakresie. Wyłączenie obejmie między innymi transakcje kontrolowane pomiędzy podmiotami powiązanymi będącymi polskimi rezydentami, transakcje kontrolowane objęte porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym, transakcje kontrolowane objęte mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji oraz transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tak zwanego czystego refakturowania, a także transakcje kontrolowane stanowiące usługi o niskiej wartości dodanej objęte safe harbour.

Korekta na nowych zasadach

Łatwiejsze będzie nawet złożenie korekty dokumentacji cen transferowych. Teraz cały proces jest dość złożony i skomplikowany. W ramach nowych zasad dopuszczalne stanie się natomiast dokonanie korekty cen transferowych in minus w sytuacji, gdy podatnik otrzyma od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty cen transferowych w określonej wysokości przez podmiot powiązany. Przy okazji w zeznaniu rocznym nie będzie musiała także znajdować się wzmianka o dokonaniu korekty.

Jak zmieni się informacja o cenach transferowych?

Pewne zmiany przewidziano również w odniesieniu do informacji o cenach transferowych. Dzisiaj wiele osób myli instytucję dokumentacji cen transferowych i informacji o cenach transferowych. Być może właśnie dlatego informacja zostanie wyodrębniona do osobnego oddziału w ustawach o PIT i CIT. Ponadto wydłużony zostanie termin na złożenie informacji o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu. Informacja będzie także składana do innego organu – naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi do naczelnika urzędu skargowego właściwego według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności spółki. Finalnie łatwiejsze będzie podpisanie informacji o cenach transferowych, bo więcej osób uzyska takie uprawnienia.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet zapoznali się już z przepisami Polskiego Ładu. Jesteśmy przygotowani by świadczyć naszym klientom kompleksowe doradztwo w tym zakresie. Oferujemy pełen profesjonalizm, terminowość i rzetelność. Zapraszamy do kontaktu.