Czym jest badanie współczynnika OZE?

Współczynnik OZE to istotny parametr dla wielu przedsiębiorców przemysłowych. Dzięki przeprowadzeniu prawidłowego badania tego współczynnika podmioty, które umorzyły świadectwo pochodzenia energii odnawialnej mogą bowiem liczyć na częściowy zwrot akcyzy. Kto ma obowiązek badania współczynnika OZE? Jak prawidłowo zrealizować ustawowe obowiązki? Jak w tym zakresie może pomóc biegły rewident? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym właściwie jest współczynnik OZE?

Współczynnik OZE to współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej. Parametr ten ukazuje stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto obliczany jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązków. W przypadku gdy działalność gospodarcza przedsiębiorcy przemysłowego jest wykonywana w okresie krótszym niż trzy lata, współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej oblicza się jako średnią arytmetyczną z okresu wykonywania tej działalności.

Kto ma obowiązek badać współczynnik OZE?

Niektóre przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy przemysłowi oraz towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie są zgodnie z aktualnymi przepisami zobowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego wydane odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych: 1) w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Polski, 2) zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej, 3) na podstawie ustawy – Prawo energetyczne.

Ten obowiązek dotyczy:

1) odbiorcy przemysłowego, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i złożył stosowne oświadczenie;

2) przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym niebędącym odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w pkt 1;

3) odbiorcy końcowego innego niż odbiorcy przemysłowego, będącego członkiem giełdy towarowej lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot prowadzący na terytorium Polski rynek regulowany, w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez ten podmiot;

4) odbiorcy końcowego innego niż odbiorca przemysłowy, będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w odniesieniu do transakcji zawieranych przez niego poza giełdą towarową lub rynkiem, będących przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach tej izby przez spółkę prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;

5) towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych na zlecenie odbiorców końcowych, innych niż odbiorcy przemysłowi, na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Polski rynek regulowany.

Jak prawidłowo zrealizować ustawowy obowiązek?

Taki przedsiębiorca przemysłowy składa Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające:

1) wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej wskazanymi w przepisach kodami PKD (w tym: wydobywanie węgla kamiennego, górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych, wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków, produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja barwników i pigmentów, produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych, produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, które to działalności jednocześnie posiadają współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej na poziomie co najmniej trzech procent);

2) ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku;

3) wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej;

4) ilość energii elektrycznej objętej ustawowym obowiązkiem oraz stanowiącej podstawę obliczenia opłaty OZE oraz opłaty kogeneracyjnej, wyrażoną w procentach;

a to wszystko wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Dlaczego ustawowy termin jest tak ważny?

Oświadczenie, o którym wspomnieliśmy wyżej wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć Prezesowi URE w ustawowym terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego.

Odbiorca przemysłowy, który nie przekaże Prezesowi URE w terminie stosownej informacji i oświadczenia albo poda w tym zakresie informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, nie tylko formalnie nie zrealizuje ustawowego obowiązku. Jednocześnie nie będzie mógł skorzystać z szeregu uprawnień i to przez okres aż 5 lat.

Między innymi takiego niesubordynowanego przedsiębiorcy nie będą dotyczyły preferencyjne warunki umarzania świadectw pochodzenia lub wnoszenia opłat zastępczych. W zależności od współczynnika OZE ulgi mogą wynieść natomiast od 20 do 85 procent.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Nasi specjaliści nie tylko pomagają w sporządzeniu sprawozdania finansowego i przeprowadzają badanie tego sprawozdania. Jednocześnie świadczymy usługi atestacyjne polegające na sporządzeniu i przedstawieniu opinii potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Zapraszamy do kontaktu.