Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe to jedno z najczęściej wymienianych pojęć w kontekście kontroli podatkowej i jedna z najbardziej znienawidzonych instytucji przez polskich przedsiębiorców. Są one ściśle związane z podmiotami powiązanymi (kapitałowo, rodzinnie lub osobowo). Występują one bowiem tylko w odniesieniu do transakcji, realizowanych przez te podmioty. Dlaczego ceny transferowe są problematyczne i co należy o nich wiedzieć?

Czym/kim są podmioty powiązane?

Bazując na przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podmiotach powiązanych możemy mówić w sytuacji, gdy osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu lub kontroli danego przedsiębiorstwa albo posiada udział w kapitale tej firmy. Podmioty należy uznać za powiązane również wtedy, gdy jeden z nich ma swoją siedzibę za granicą.

Kiedy należy sporządzić dokumentację cen transferowych?

W określonych sytuacjach podmioty powiązane są zobowiązane do sporządzania tak zwanej dokumentacji cen transferowych. Ustawa wskazuje, że musi dojść do spełnienia łącznie dwóch warunków: zrealizowania transakcji z podmiotem powiązanym (kapitałowo, osobowo lub rodzinnie) lub podmiotem mającym siedzibę w tak zwanym raju podatkowym, a także gdy wartość tej transakcji opiewa na kwotę przekraczającą równowartość wyrażonego w euro limitu transakcyjnego, wskazanego w ustawie o PIT i ustawie o CIT. Celem dokumentacji transferowej jest wykazanie, że transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zostały przeprowadzone rzetelnie i legalnie, a także odzwierciedlają warunki rynkowe. W opracowaniu wskazujemy między innymi metodę i sposób kalkulacji zysków, przewidywane koszty, a także funkcję poszczególnych podmiotów, uczestniczących w badanej transakcji. Dokument ten powinien zatem poruszać wiele aspektów i zawierać najdrobniejsze detale prowadzonej działalności.

Ryzyko, związane z cenami transferowymi

Wydawałoby się zatem, że sprawa jest prosta – to tylko dodatkowa dokumentacja, jaką należy uwzględnić przy dokonywaniu określonej transakcji. Błąd przy sporządzaniu tego opracowania może jednak bardzo dużo kosztować. Organy podatkowe, kwestionując daną transakcję pomiędzy podmiotami powiązanymi, posiadają bowiem uprawnienie do samodzielnego doszacowania dochodu podatnika przy zastosowaniu sankcyjnej stawki 50 procent, o ile ten nie dostarczy organom wymaganej dokumentacji podatkowej lub jest ona obarczona brakami formalnymi. Standardowo stawka wynosi natomiast 19 procent. Szczególnie przy dużych transakcjach, stawka ta będzie zatem nie tylko odczuwalna, ale i miażdżąca dla przedsiębiorcy. W ramach minimalizacji ryzyka w zakresie cen transferowych należy sporządzać rzetelną dokumentację podatkową, która będzie zawierała wszelkie, określone przepisami składniki. Istotna jest tutaj w szczególności analiza danych porównawczych, czyli tak zwana analiza benchmarkowa. Należy również pilnować formy umowy z podmiotem powiązanym. Najlepiej, gdy ma ona charakter pisemny, bo mogą o nią zapytać organy podatkowe. Warto też szczegółowo w niej wskazać, jakie funkcje pełnią poszczególne, uczestniczące w niej podmioty.

Projektowane zmiany przepisów

Co również istotne w kontekście cen transferowych, w 2019 r. prawdopodobnie nastąpi dość istotna zmiana przepisów. Zgodnie z nowymi regulacjami zmniejszy się krąg podmiotów zobowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych. Podatnicy otrzymają również więcej czasu na złożenie oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji cen transferowych. Innymi zmianami ma być też elektroniczne sporządzanie raportów i większa rola biegłych. Kontrola podatkowa obejmie jednak praktycznie wszystkie duże transakcje, gdzie istnieje ryzyko unikania opodatkowania.

Skorzystaj z usług naszych specjalistów

Kancelaria Magnet sporządza dokumentację cen transferowych i analizy benchmarkowe w odniesieniu do każdego rodzaju transakcji z podmiotami powiązanymi. Analizujemy w szczególności usługi, pożyczki, dostawy towarów, środków trwałych, umowy spółki. Dzięki pomocy naszych ekspertów unikniesz doszacowania dochodu przez urząd skarbowy i negatywnych dla siebie konsekwencji finansowych.