Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego do CRBR?

W poprzednim artykule informowaliśmy o tym, że Ministerstwo Finansów uruchomiło Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Można w nim znaleźć kompleksowe dane na temat osób, sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad wszystkimi, działającymi w Polsce spółkami – jawnymi, komandytowymi, komandytowo-akcyjnymi, spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkami akcyjnymi. Wszystkie podmioty, wpisane do KRS, muszą zatem dokonać stosownego zgłoszenia. Jak zrobić to poprawnie?

Kiedy należy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych danego podmiotu, wpisanego do KRS, należy dokonać w odpowiednim terminie. Podmioty już istniejące, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, czyli 13 października 2019 r., mają na to czas do 12 kwietnia 2020 r. Sposób i tryb zgłaszania poszczególnych podmiotów został szczegółowo opisany w rozporządzeniach Ministra Finansów. Swoisty poradnik w tym zakresie można też znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Kto dokonuje zgłoszenia do CRBR?

Zgłoszenia informacji o beneficjentach dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Nie ma przy tym możliwości powierzenia tego zadania innym osobom, co wynika z art. 61 ust. 1 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgłoszenie do CRBR – krok po kroku

Zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.podatki.gov.pl. W pierwszej kolejności należy podać NIP oraz formę organizacyjną spółki, której dotyczy zgłoszenie. Następnie na stronie wyświetli się gotowy do wypełnienia formularz. Należy w nim przede wszystkim wskazać dane identyfikacyjne spółki, w tym nazwę, numer KRS oraz adres siedziby. Druga część formularza dotyczy danych beneficjentów/reprezentantów podmiotu. Należy podać jego/ich imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, kraj obywatelstwa i kraj zamieszkania. Ponadto konieczne jest wskazanie informacji o przysługujących mu udziałach lub uprawnieniach. Ostatecznie osoba wypełniająca formularz składa oświadczenie o tym, iż jest świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Formularz gotowy do wysłania

Tak sporządzony formularz można eksportować do pliku .xml, aby wysłać go w późniejszym terminie. Można też od razu go podpisać i wysłać. Oczywiście podpis może zostać złożony wyłącznie w formie elektronicznej, a zatem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego (za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP). Po dokonaniu zgłoszenia można sprawdzić jego status oraz pobrać UPO. Należy jednak w tym celu zapisać sobie numer referencyjny, który pojawi się po złożeniu zgłoszenia.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój biznesu

W swojej pracy mamy na względzie wspieranie rozwoju biznesu, dbałość o jakość informacji finansowej, a także bezpieczeństwo finansowe obsługiwanych podmiotów. Wszystkim naszym klientom przypominamy zatem o obowiązku dokonania zgłoszenia do CRBR. Najlepiej zrobić to jak najszybciej.