Niektóre spółki zapłacą minimalny podatek dochodowy

Faktem jest, że wielu przedsiębiorców negatywnie odczuje zmiany związane z wprowadzeniem przepisów tak zwanego Polskiego Ładu. Nad wypracowaniem optymalnej strategii podatkowej głowią się dzisiaj nie tylko przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale również spółki. To, co martwi większe firmy to między innymi minimalny podatek dochodowy. Kiedy trzeba będzie go zapłacić? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Kto jest zobowiązany do zapłaty minimalnego podatku CIT?

W znowelizowanej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych pojawił się między innymi art. 24ca. Stanowi on, że niektórzy przedsiębiorcy będą zobowiązani do zapłaty minimalnego podatku dochodowego. O kogo dokładnie chodzi? Oczywiście nie o wszystkich przedsiębiorców. Ten przepis skierowany jest do polskich rezydentów podatkowych, a także podatkowych grup kapitałowych i podmiotów prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład. Jednocześnie te podmioty muszą spełnić jeden z dwóch warunków. Po pierwsze zatem ponieść stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych. Po drugie osiągnąć udział dochodów ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe w przychodach innych, niż te uzyskane z zysków kapitałowych, w wysokości nie większej niż 1 procent. Minimalny podatek dochodowy trzeba będzie oczywiście obliczyć samodzielnie i wpłacić go na mikrorachunek podatkowy w terminie złożenia rocznej deklaracji podatkowej.

Jak obliczyć należny podatek minimalny?

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ustaliła jednocześnie stawkę minimalnego podatku CIT na 10 procent podstawy opodatkowania. W praktyce podstawy będą natomiast cztery. Po pierwsze chodzi o kwotę odpowiadającą 4 procentom wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym. Po drugie o poniesione na rzecz podmiotów powiązanych koszty finansowania dłużnego w takiej części, w jakiej koszty te przewyższają kwotę obliczoną według wzoru zawartego w przepisie. Po trzecie o wartość odroczonego podatku dochodowego wynikającą z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto. Po czwarte natomiast o poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z państwa lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową koszty nabycia określonych usług lub praw niematerialnych w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 000 000 zł kwotę obliczoną według wzoru wskazanego w przepisie.

Kto nie zapłaci minimalnego podatku CIT?

Na szczęście w ustawie przewidziano też możliwe ulgi i zwolnienia. Wartościami zmniejszającymi podstawę opodatkowania będą niektóre ulgi podatkowe, a także dochody zwolnione z podatku w ramach działalności w Polskiej Strefie Inwestycji. Poza tym z minimalnego podatku CIT zwolnione zostały chociażby podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej, w roku rozpoczęcia tej działalności oraz kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych następujących bezpośrednio po tym roku. Ze zwolnienia skorzystają także przedsiębiorstwa finansowe w rozumieniu art. 15c ust. 16 ustawy o CIT, w tym banki, zakłady ubezpieczeń oraz fundusze inwestycyjne. Nadto minimalny podatek CIT nie obciąży podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30 procent w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstwa

Specjaliści Kancelarii Magnet już od dłuższego czasu przygotowywali się na wejście w życie przepisów tak zwanego Polskiego Ładu. Nieustannie doradzamy naszym klientom oraz oferujemy im kompleksową pomoc prawną i podatkową. Znajdujemy rozwiązania optymalne dla danego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Zapraszamy do kontaktu.