Nowa struktura JPK_FA

29 marca 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nową strukturę logiczną – JPK_FA. Ma ona dotyczyć faktur VAT. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do jej stosowania od 1 lipca 2019 r. Co należy o niej wiedzieć i jak z niej poprawnie korzystać?

Obowiązek przekazywania struktur JPK

Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek przekazywania określonych struktur JPK na żądanie organów skarbowych, dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. Firmy musiały być przygotowane na udostępnianie takich struktur, jak: księgi rachunkowe (JPK_KR), wyciąg bankowy (JPK_WB), magazyn (JPK_MAG), faktury VAT (JPK_FA), podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) oraz ewidencja przychodów (JPK_EWP). Od 1 lipca 2018 r. krąg podmiotów zobowiązanych został poszerzony o praktycznie wszystkich przedsiębiorców. Nie jest jednak tak, że w tym zakresie od 1 lipca 2018 r. mamy constans. Trzeba trzymać rękę na pulsie, ponieważ udostępniane struktury logiczne ulegają nieustannym zmianom. Miesiąc temu Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianie struktury JPK_FA.

Kiedy konieczne jest udostępnienie danych organom skarbowym?

Organ skarbowy, prowadząc postępowanie podatkowe, czynności sprawdzające lub kontrolę podatkową, może zażądać od przedsiębiorcy udostępnienia określonych informacji w formie struktury JPK. W tym celu wyznacza podatnikowi określony termin, nie mniejszy niż 3 dni. Oczywiście przedsiębiorca, mając natłok zadań i obowiązków, może poprosić organ skarbowy o wydłużenie wyznaczonego terminu. W uzasadnionych przypadkach fiskus powinien przystać na tę prośbę. Niewątpliwie jednak, udostępnianie danych nie może trwać wieki. Co przy tym istotne, niedopełnienie obowiązku może wiązać się z nałożeniem kary porządkowej na przedsiębiorcę w kwocie do 2.800 złotych. Forma przesłania danych jest natomiast dowolna – na pendrive, karcie pamięci, płycie DVD lub CD albo też innym nośniku danych lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

Jak zmieniła się struktura JPK_FA?

Od 1 lipca 2019 r. będzie zatem obowiązywała nowa struktura JPK_FA. Plik ten będzie zawierał wyłącznie informacje o fakturach sprzedażowych. Wypełniając formularz konieczne będzie podanie: celu jego złożenia, okresu, którego dotyczy, danych identyfikujących przedsiębiorcę, danych syntetycznych, dotyczących danej faktury, sum kontrolnych dla danych syntetycznych faktur, informacji dotyczących stosowanych stawek, danych analitycznych z poziomu pojedynczego wiersza faktury, a także sum kontrolnych dla danych analitycznych poszczególnych wierszy faktur. Stosowne dane należy wpisać w odpowiednich rubrykach, oznaczonych jako: Nagłówek, Podmiotl, Faktura, FakturaCtrl, StawkiPodatku, FakturaWiersz oraz FakturaWierszCtrl. Listę stawek powiększono o 4%, o.o. (odwrotne obciążenie) i np. (niepodlegające opodatkowaniu).

Jakie są niezbędne elementy faktury VAT?

Aby przedsiębiorca nie miał problemu z uzupełnieniem struktury JPK_FA, wystawiane przez niego faktury muszą posiadać wszelkie niezbędne elementy, takie jak: datę wystawienia, kolejny numer nadawany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numery, za pomocą którego podatnik i nabywca są zidentyfikowani na potrzeby podatku, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi oraz datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), a także stawkę podatku.

Usługi Kancelarii Magnet

Kancelaria Magnet świadczy kompleksowe usługi, związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Przeprowadzamy audyty i przeglądy finansowe, prowadzimy szkolenia i warsztaty dla pracowników, dokonujemy wyceny przedsiębiorstw i innych aktywów, wykonujemy kontroling na godziny, a przede wszystkim oferujemy doradztwo księgowe i podatkowe. Wielu naszych klientów, potrzebuje bieżącej pomocy, związanej ze sporządzaniem stosownej dokumentacji podatkowej. W obliczu zmian przepisów obowiązki, nałożone na przedsiębiorców są bardzo złożone i niejednokrotnie skomplikowane. Nasi specjaliści są jednak na bieżąco ze zmianami i sprostają każdemu, powierzonemu zadaniu.