Nowe rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości

Rosyjska agresja na Ukrainę odbiła się również na polskiej gospodarce. Wiele firm napotkało trudności, związane z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Właśnie dlatego Komitet Standardów Rachunkowości przygotował dedykowane temu zagadnieniu rekomendacje dla sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności. Sprawdzamy ich najważniejsze założenia.

Gdzie należy uwzględnić skutki wojny na Ukrainie?

Nie ulega wątpliwości, że okoliczności związane z rosyjskim atakiem na terytorium Ukrainy powinny zostać w jakiś sposób uwzględnione – zarówno w sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i w sprawozdaniu z działalności. Rekomendacje zostały zatem przygotowane z myślą o trzech grupach dokumentów. Po pierwsze sprawozdaniach finansowych, skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniach z działalności jednostek, których dzień bilansowy przypadł przed 24 lutego 2022 r., ale roczne sprawozdania finansowe nie zostały zatwierdzone. Po drugie sprawozdaniach finansowych, skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniach z działalności jednostek, których dzień bilansowy przypadał 24 lutego 2022 r. lub później. Po trzecie natomiast na bieżąco prowadzonych księgach rachunkowych jednostek z uwagi na konieczność aktualnego ujmowania w nich skutków agresji Rosji na Ukrainę.

Założenie kontynuacji działalności

Wojna na Ukrainie może mieć wpływ nie tylko na aktualną, ale również na przyszłą sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego należy wziąć tę sytuację pod uwagę przede wszystkim w kontekście założenia kontynuacji działalności. Szczególnie istotne są przy tym wymogi dotyczące ujawniania informacji w sprawozdaniu finansowym o przyjęciu założenia kontynuacji działalności bądź braku takiej możliwości lub woli. W rekomendacjach wskazano, że pomocne mogą okazać się przede wszystkim postanowienia KSR 14, zawarte w punktach 4.6, 4.8, 4.9, 4.12 i 4.15. Na potrzeby ujawniania informacji w sprawozdaniu finansowym o założeniu kontynuacji działalności warto natomiast zerknąć na przykłady wyszczególnione w KSR 14 w punktach 7.1, 7.2(a), 7.2(b), 7.3 i 7.4. Oczywiście rekomendacje zawierają także szczególne założenia, dotyczące zdarzeń po dniu bilansowym.

Jak rozliczyć otrzymane darowizny?

Bardzo ważnym elementem rekomendacji jest także ujęcie w księgach rachunkowych oraz późniejsza prezentacja w sprawozdaniu finansowym pomocy dla Ukrainy w formie darowizn. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na to, jaki rodzaj działalności prowadzi jednostka, która otrzymała pomoc finansową lub materialną. Istotne jest rozróżnienie na organizacje pozarządowe oraz pozostałe jednostki. Oczywiście wszystkie operacje związane z pomocą Ukrainie, które miały miejsce po dniu 23 lutego 2022 r. powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego na podstawie stosownych dowodów księgowych, czyli chociażby rachunków, faktur itd.

Jak rozliczyć przekazane darowizny?

Przekazane darowizny zostaną natomiast uwzględnione w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy zakończony po 31 stycznia 2022 r. (po 24 lutego 2022 r.). Pomoc Ukrainie może wyrażać się w różnych, ponoszonych na co dzień kosztach. Od standardowego wsparcia finansowego, przez koszty transportu uchodźców, pokrycia najmu mieszkań, zakupu żywności i środków czystości, aż po udostępnianie powierzchni magazynowych i biurowych. Tutaj także znaczenie ma typ obdarowanej jednostki (organizacje pozarządowe i pozostałe jednostki).

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Oczywiście rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości są zdecydowanie bardziej rozbudowane i uwzględniają znacznie więcej aspektów rozliczania strat, a także przekazywania i otrzymywania darowizn. Cały dokument liczy 37 stron i z pewnością będzie stanowił znaczącą pomoc dla księgowych, biegłych rewidentów, a także dla samych przedsiębiorców. Z całym dokumentem można zapoznać się na stronie Ministerstwa Finansów. Specjaliści Kancelarii Magnet również odpowiedzą na wszelkie pytania w tym zakresie. Zapraszamy do kontaktu.