Obowiązki zarządzających ASI

ASI, czyli Alternatywne Spółki Inwestycyjne posiadają swoje podmioty zarządzające. One dysponują portfelem inwestycyjnym spółki, a także zarządzają istniejącym ryzykiem, związanym z prowadzeniem działalności. Dodatkowo zarządzający posiadają ściśle określone obowiązki. Jakie są ich powinności?

Kiedy aktualizują się obowiązki zarządzających ASI?

Komisja Nadzoru Finansowego jakiś czas temu wskazała, iż zakres wykonywania obowiązków informacyjnych, dotyczących zarządzających ASI, uzależniony jest od tego, czy zarządzający wykonuje działalność, polegającą na zarządzaniu alternatywną spółką inwestycyjną czy też na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI. Informacyjnie i sprawozdawczo zarządzający ASI będzie odpowiadał w tym drugim przypadku.

Jaki jest zakres obowiązków informacyjnych zarządzającego ASI?

Przede wszystkim zarządzający ASI zgłasza do rejestru każdą alternatywną spółkę inwestycyjną, którą zamierza zarządzać, przekazując jednocześnie Komisji informację o jej firmie, przyjętej polityce i strategii inwestycyjnej. Dodatkowo zarządzający udziela informacji Komisji każdorazowo, gdy po pierwsze doszło do zmiany firmy lub jej adresu, po drugie gdy zarządzający przestał wykonywać swoją funkcję, po trzecie natomiast w przypadku gdy zaprzestanie zarządzania wpisaną do rejestru ASI jest związane z przejęciem zarządzania tą alternatywną spółką inwestycyjną przez inny podmiot. Co do zasady wszystkie obowiązki informacyjne powinny być realizowane w formie pisemnej.

Jaki jest zakres obowiązków sprawozdawczych zarządzającego ASI?

Zarządzający ASI posiada też ściśle określone obowiązki sprawozdawcze. Przede wszystkim zarządzający jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania Komisji okresowych sprawozdań, dotyczących działalności inwestycyjnej, wykonywanej w imieniu zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych, płynności i zarządzania ryzykiem zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych w odniesieniu do każdej ASI, a także stosowania dźwigni finansowej AFI w zarządzanych alternatywnych spółkach inwestycyjnych, które stosują dźwignie finansową AFI – w odniesieniu do każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej. Sporządzone sprawozdania przekazuje się w wersji elektronicznej, przy wykorzystaniu odpowiedniej struktury logicznej.

Kancelaria Magnet – specjaliści od sprawozdawczości

Oczywiście obowiązki sprawozdawcze zarządzającego ASI ściśle wiążą się z osobą biegłego rewidenta. Termin dostarczenia rocznych sprawozdań finansowych jest bowiem skorelowany z terminem ich badania przez biegłych rewidentów oraz zatwierdzenia przez organy spółki. Projekt rozporządzenia przewiduje, iż sprawozdanie zarządzającego ASI wraz z raportem z badania oraz opinią biegłego rewidenta dostarczane będzie do KNF nie później niż w terminie 7 dniu od dnia otrzymania przez zarządzającego opinii biegłego rewidenta i raportu z badania, a także nie później niż na 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników lub zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zarządzającego, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.