Przekształcenie spółki w trakcie roku obrotowego

Wielu przedsiębiorców decyduje się dzisiaj na zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej. Wynika to przede wszystkim z modyfikacji przepisów podatkowych. Po dokonanych kalkulacjach okazuje się, że bardziej opłaca się prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niż jawną albo spółkę komandytową niż partnerską. Przekształcenie w trakcie roku obrotowego wiąże się jednak z wieloma komplikacjami. Jakimi?  Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Po pierwsze plan przekształcenia

Pierwszym krokiem do zmiany formy działalności gospodarczej jest sporządzenie planu przekształcenia. Przygotowuje go i podpisuje zarząd spółki przekształcanej (w przypadku chociażby spółki akcyjnej) albo wszyscy wspólnicy prowadzący spółki przekształcanej (w odniesieniu do między innymi spółki jawnej). Plan przekształcenia powinien posiadać ściśle określoną obowiązującymi przepisami treść. Należy w nim uwzględnić chociażby wartość bilansową majątku spółki przekształcalnej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Plan musi także zawierać szereg załączników, w tym projekt uchwały wspólników spółki w trakcie przekształcenia, projekt umowy spółki z o.o. (lub innej rzecz jasna – w zależności od wariantu), a także sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia.

Różnorodne wymogi w zależności od formy

Oczywiście zakres koniecznych do przedłożenia dokumentów należy sprawdzać każdorazowo, mając na względzie sytuację danego przedsiębiorstwa. Planu przekształcenia nie przedkłada się bowiem chociażby w momencie przekształcania spółki jawnej i spółki cywilnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki. Czasem wymagane jest natomiast poddanie planu przekształcenia badaniu biegłego rewidenta. Następnym krokiem na drodze do przekształcenia formy działalności gospodarczej jest także zawiadomienie wszystkich wspólników spółki przekształcalnej o planowanym podjęciu uchwały o przekształceniu. Tu nawet wymagane może być dwukrotne dokonanie zawiadomienia. Pierwsze nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

Po drugie obowiązkowa uchwała i zgłoszenia

W kolejnym etapie wspólnicy spółki przekształcanej powinni podjąć uchwałę o przekształceniu. Tutaj też istnieją pewne wymogi jej podjęcia – w tym forma aktu notarialnego albo podjęcie jej przy określonej większości głosów. Nadto nie można zapomnieć o powołaniu członków poszczególnych organów przekształconej spółki. Będą się one bowiem z pewnością różniły od dotychczas przyjętej formy. Finalnie konieczne jest złożenie wniosku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenie o przekształceniu w spółkę przekształconą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przekształcenie formy działalności gospodarczej a podatki

Przekształcenie formy prowadzonej działalności gospodarczej jest szczególnie istotne na gruncie prawa podatkowego. Warto zatem pamiętać także o zgłoszeniu do urzędu skarbowego (formularz NIP-8) oraz zgłoszeniu do CRBR. Przekształcona spółka może być także tak zwanym VAT-owcem, a zatem być zobowiązana do złożenia VAT-R. Ten obowiązek wystąpi wtedy, gdy w wyniku przekształcenia zmieni się adres spółki i będzie skutkować to zmianą właściwości urzędu skarbowego. Jednocześnie konieczne jest zamknięcie ksiąg rachunkowych za dotychczasowy okres. To z kolei wiąże się ze wszystkimi konsekwencjami zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli sporządzeniem sprawozdania finansowego, a także jego badania przez biegłego rewidenta. Wraz z przekształceniem spółka zaczyna nowy etap swojej działalności, na nowo rozliczany na gruncie podatkowym.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Badanie planu przekształcenia to aktualnie najczęściej oferowana przez nas usługa. Dlaczego? Bo wielu przedsiębiorców wie, że warto podjąć ten krok. Niejednokrotnie przekształcenie formy działalności gospodarczej pozwala na obniżenie kosztów prowadzenia działalności, poprawę bezpieczeństwa prowadzonej działalności i lepszą ochronę majątku osobistego, zwiększenie poziomu kontroli wewnętrznej, możliwość skorzystania z preferencyjnych form opodatkowania, a także możliwość pozyskania nowych inwestorów. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.