Walka z COVID-19 a odpisy amortyzacyjne

Tak zwana specustawa o COVID-19 wprowadziła pewne nowe możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dotyczą one środków trwałych, nabytych w celu walki z COVID-19. Jak poprawnie rozliczyć zakup takiego sprzętu?

Zmiany w specustawie o COVID-19

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku. Tak stanowi tak zwana specustawa o COVID-19. Chociaż przepis ten wydaje się bardzo klarowny, może jednak budzić pewne wątpliwości i rodzić problemy praktyczne.

Przeciwdziałanie COVID-19 i towary do tego potrzebne

W szczególności należałoby wyjaśnić, co obejmuje przeciwdziałanie COVID-19 i jakie towary są do tego potrzebne. Przeciwdziałanie COVID-19 obejmuje wszelkie czynności, związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, tej choroby. Za towary potrzebne do tych czynności uważa się natomiast w szczególności maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, a także środki do dezynfekcji i higieny rąk.

Odpis tylko w ustawie o PIT/CIT

Jednorazowy odpis amortyzacyjny przysługuje zatem w odniesieniu do wszystkich urządzeń i sprzętu, służących produkcji wymienionych środków ochrony. Co jednak istotne, wyżej wspomniany zapis wprowadzono wyłącznie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Podobna regulacja nie trafiła już do ustawy o rachunkowości. W konsekwencji dla celów bilansowych środki te trzeba amortyzować nieco inaczej – zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Należy zatem uwzględniać ich ekonomiczną użyteczność.

Jednorazowa amortyzacja w ustawie o rachunkowości

Jednorazowa amortyzacja będzie możliwa tylko w jednym przypadku. W sytuacji, w której środek trwały prezentuje niską jednostkową wartość początkową. Taki wyjątek przewiduje bowiem ustawa o rachunkowości. Przyjmuje się, że graniczną kwotą w tym przypadku jest 10.000 złotych. Każde przedsiębiorstwo we własnym zakresie określa natomiast w polityce rachunkowości poziom istotności, wyznaczający maksymalną wartość początkową środka trwałego, podlegającemu jednorazowemu odpisaniu.

Kancelaria Magnet – specjaliści w zakresie rachunkowości

Epidemia COVID-19 stała się przyczyną wielu zmian w przepisach. Niejednokrotnie nowe regulacje są niejasne dla naszych klientów. Właśnie dlatego oferujemy im niezbędną pomoc i wsparcie. Wyjaśniamy wszelkie wątpliwości i ułatwiamy wywiązanie się ze wszystkich obowiązków, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zapraszamy do kontaktu.