30 września minie termin zbadania sprawozdań finansowych – co musisz wiedzieć by uniknąć kary?

Badanie sprawozdania finansowego to istotny obowiązek zarządu. W przewidzianych w ustawie terminach należy poprosić o pomoc biegłego rewidenta. W przeciwnym razie kierownikom poszczególnych jednostek i osobom odpowiedzialnym za rachunkowość w przedsiębiorstwie, mogą grozić poważne sankcje.

Badanie sprawozdania finansowego – kiedy to obowiązek spółki?

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:

  1. banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;
  2. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
  3. jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym uprawnionych do posługiwania się nazwą „EuVECA” albo „EuSEF”;
  4. jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  5. krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;
  6. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.

Badanie sprawozdania finansowego – obowiązek zarządu, o którym trzeba pamiętać

Sprawozdanie z badania muszą też złożyć pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  1. ich średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  2. ich suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  3. ich przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Badaniu podlegają także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR.

Ostatecznie należy pamiętać, że obowiązek ten dotyczy również rocznych połączonych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy.

Ustawowy termin sprawozdania finansowego

W oparciu o art. 53 ust. 1 i 1a ustawy o rachunkowości badanie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Teoretycznie zatem w odniesieniu do sprawozdania za 2021 r. termin ten powinien przypaść na 30 czerwca 2022 r. W tym roku jednak znów zdecydowano się na wydłużenie go. Ostatecznie zatem biegły rewident powinien wykonać badanie do 30 września 2022 r.

Co przy tym istotne, jeśli jednostka ma obowiązek udostępnienia sprawozdania finansowego wspólnikom lub akcjonariuszom, badanie powinno zostać zakończone najpóźniej 15 dni przed terminem ich zgromadzenia.

Kiedy już sprawozdanie finansowe zostanie zbadane trzeba będzie je zatwierdzić (również do 30 września 2022 r.), ostatecznie zamknąć księgi rachunkowe za 2021 r. (do 15 października 2022 r.), a także złożyć sprawozdanie do KAS, KRS i do ogłoszenia w MSiG (do 15 października 2022 r.).

Za niedopełnienie obowiązków grożą kary

Terminowa i prawidłowa realizacja obowiązków związanych z badaniem sprawozdania finansowego jest absolutnie kluczowa. Uchybienia w tym zakresie mogą bowiem narazić podatników na wysokie kary.

Przy czym zagrożona sankcjami jest nie tylko spółka. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości kierownik jednostki, a także członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały ustawowe wymogi. Za szkodę wynikającą z ich działania lub zaniechania odpowiadają natomiast solidarnie wobec spółki.

Jednocześnie kierownicy jednostek, a także osoby, którym powierzono obowiązki dotyczące rachunkowości, mogą odpowiadać karnie. Grozi im grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat dwóch.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Nasi specjaliści zajmują się między innymi badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Rzetelnie wykonana opinia z badania pozwala uniknąć naszym klientom poważnych konsekwencji. Oferujemy jednak nie tylko sprawozdanie z badania. Jednocześnie przeprowadzamy przeglądy roczne i śródroczne sprawozdań finansowych, przeglądy ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, badania współczynników zużycia energii elektrycznej oraz częściowego zwrotu akcyzy, audyty wykorzystania środków unijnych i innych dotacji, a także przeprowadzamy due dilligence. Zapraszamy do kontaktu.