Audyt śledczy, czyli co zrobić, gdy zarząd podejrzewa malwersację?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z różnym rodzajem ryzyka. Należy przygotować się nie tylko na zewnętrzne, negatywne czynniki, ale również te wewnętrzne. Zarządzający przedsiębiorstwami często zapominają bowiem, że źródło ich problemów może znajdować się wewnątrz organizacji. Co zatem zrobić, gdy zarząd podejrzewa malwersację? Odpowiedzią na to pytanie jest audyt śledczy.

Czym jest audyt śledczy?

Audyt śledczy jest swoistą kontrolą funkcjonowania przedsiębiorstwa. Od tradycyjnego audytu finansowego, obejmującego badanie poprawności sprawozdań i innych danych finansowych, różni go jednak kilka istotnych elementów. Przede wszystkim audyt śledczy zmierza do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowych albo wręcz patologicznych zjawisk zachodzących w danej, badanej organizacji. Chodzi oczywiście o zjawiska skrajne, niejednokrotnie sprzeczne z prawem, w tym tak zwane „pranie brudnych pieniędzy” oraz oszustwa i malwersacje. Poza tym w ramach audytu śledczego podejmuje się nieco inne czynności niż w ramach standardowego audytu finansowego. To co łączy natomiast oba rodzaje audytu to wspólne cele. Dzięki obu audytom można bowiem dowiedzieć się, jakie obszary w firmie wymagają poprawy oraz jak powinny wyglądać prawidłowe procesy zachodzące pomiędzy różnymi obszarami. To również cenna informacja dla kontrahentów i inwestorów.

Jakie działania podejmowane są w ramach audytu śledczego?

W ramach audytu śledczego podejmowane są działania, które polegają na identyfikacji słabych punktów procesów księgowych i organizacji przedsiębiorstwa. Audytor gromadzi także dowody na potwierdzenie zaistniałych nadużyć. Samo stwierdzenie nieprawidłowości nie doprowadzi bowiem do pociągnięcia do odpowiedzialności służbowej oraz karnej pracowników oraz osób zarządzających, którzy dopuścili się działania na szkodę firmy. W dalszej kolejności konieczne jest natomiast podjęcie kroków w celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa na wypadek podobnych lub innych nadużyć finansowych. Zadaniem naszych specjalistów jest przygotowanie pakietu informacji, których zastosowanie pozwoli na uniknięcie problemów w przyszłości.

Czy malwersacje i nadużycia to powszechny problem?

Należy przy tym podkreślić, że problem malwersacji i nadużyć jest dzisiaj bardzo powszechny. Z badań przeprowadzonych przez ACFE (Association of Certified Fraud Examiners – największa sieć specjalistów do spraw zwalczania nadużyć finansowych) wynika, że światowa gospodarka w wyniku przestępstw i nadużyć w przedsiębiorstwach może tracić nawet 6 procent przychodów. To stanowi kwotę rzędu nawet nie kilkuset milionów, ale kilkuset miliardów dolarów. Co więcej, wskazane dane mają charakter wyłącznie szacunkowy, a tak naprawdę skala problemu może być znacznie większa. Każdego dnia w wielu firmach na świecie ujawnione zostają oszustwa i nadużycia, których dopuścili się szeregowi pracownicy, ale i zarządzający przedsiębiorstwem. Na szczęście dzięki audytom śledczym można uzyskać większą kontrolę nad tym, co faktycznie dzieje się w firmie i reagować we właściwym momencie.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Od początku istnienia Kancelarii Magnet specjalizowaliśmy się w badaniu sprawozdań finansowych i innych usługach atestacyjnych określanych mianem audytu. Oferujemy badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przeglądy roczne i śródroczne sprawozdań finansowych, przeglądy ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, badania współczynników zużycia energii elektrycznej oraz częściowego zwrotu akcyzy, audyty dotyczące wykorzystania środków unijnych i innych dotacji, due dilligence, a także audyty śledcze. Zapraszamy do kontaktu.