Czy terminy sprawozdawcze będą przedłużone?

Ministerstwo Finansów wysłuchało prośby księgowych i przedsiębiorców. Wygląda zatem na to, że wydłużone zostaną terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r., a także zeznań podatkowych CIT za 2021 r. Projekt stosownego rozporządzenia został już przekazany do uzgodnień wewnętrznych i konsultacji publicznych.

Dlaczego zdecydowano się na wydłużenie terminów?

31 stycznia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. To oznacza, że w przypadku pomyślnego przejścia procesu legislacyjnego przez ten akt, wydłużone zostaną terminy sprawozdawcze dla przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów, proponując wydłużenie obowiązujących terminów sprawozdawczych, zauważyło, że wypełnienie ustawowych obowiązków związanych z zakończeniem danego roku podatkowego, wymaga od przedsiębiorców i księgowych „wzmożonego nakładu pracy”. Do tego wciąż trwa w Polsce faza trudnej do przewidzenia dynamiki i skutków trwającej pandemii. Wobec tego duża liczba jednostek mogłaby mieć problemy z terminowym wykonaniem swoich obowiązków i to mimo tego, że wiele z nich wykonuje się dzisiaj w formie elektronicznej.

Kto skorzysta z wydłużonych terminów?

Nowelizacja dedykowana jest w szczególności podmiotom, wskazanym w ustawie o rachunkowości. Po pierwsze zatem spółkom handlowym (osobowym i kapitałowym, w tym również w organizacji) oraz spółkom osobowym, a także innym osobom prawnym, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego. Po drugie osobom fizycznym, spółkom cywilnym osób fizycznych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiego 2.000.000 euro. Po trzecie przedsiębiorstwom w spadku działających zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku prowadzone były księgi rachunkowe. A zatem niektórym małym, a także niemal wszystkim średnim i dużym przedsiębiorcom w Polsce. Po czwarte natomiast niektórym jednostkom sektora publicznego.

O ile wydłużone zostaną terminy ustawowe?

Wydłużenie terminów będzie dotyczyło między innymi sporządzenia, zatwierdzenia i przekazania sprawozdań finansowych. Dla jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych wydłużenie terminów nastąpi o 3 miesiące. Dla jednostek sektora finansów publicznych o miesiąc. Dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej) o 3 miesiące. Z kolei dla składania zeznań podatkowych CIT za 2021 r. przez wszystkich podatników CIT o 3 miesiące. Podatnicy CIT będą mieli zatem więcej czasu zarówno na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, jak i wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Na razie projekt rozporządzenia jest w fazie konsultacji. Wszelkie uwagi i opinie w tym zakresie można zgłaszać na adres mailowy Ministerstwa Finansów – sekretariat.dwr@mf.gov.pl – do 9 lutego 2022 r. Wszystko wskazuje jednak na to, że ostatecznie przepisy zostaną uchwalone i przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wydłużonych terminów. Oczywiście specjaliści Kancelarii Magnet oferują swoją pomoc w dopełnieniu obowiązków związanych ze sprawozdawczością. Nie tylko przeprowadzamy audyty i przeglądy finansowe, ale jednocześnie zapewniamy kompleksowe doradztwo podatkowe i finansowe. Nadto przygotowujemy sprawozdania i raporty finansowe, plany finansowe, prognozy i budżety, organizujemy zasady rachunkowości w firmie, sporządzamy i aktualizujemy politykę rachunkowości, wykonujemy analizy i optymalizacje systemów kontroli wewnętrznej w firmie, sporządzamy dokumentacje cen transferowych i analizy porównawcze oraz wiele więcej. Zapraszamy do kontaktu.