Badanie sprawozdania finansowego – kiedy jest potrzebne?

W okresie sporządzania sprawozdań finansowych jak bumerang wraca również temat ich badania przez biegłego rewidenta. To działanie w wielu przypadkach konieczne, a w niektórych po prostu praktyczne. Kiedy należy sięgnąć po usługi biegłego rewidenta? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Kiedy badanie sprawozdania finansowego jest obligatoryjne?

Ustawa o rachunkowości wskazuje przypadki, w których dokonanie tej czynności jest obligatoryjne. Po pierwsze zatem badanie sprawozdania finansowego należy przeprowadzić gdy chodzi o roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych. Po drugie natomiast w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych – kontynuujących działalność: banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji, jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, a więc między innymi wszystkich podmiotów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do publicznego obrotu na rynkach giełdowych, fundusze inwestycyjne, jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.

Inne podmioty zobowiązane

Dodatkowo w katalogu podmiotów zobowiązanych do poddania sprawozdania finansowego badaniu biegłego rewidenta są pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za które sporządzono sprawozdanie finansowe spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: ich średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, a także operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro. Rzecz jasna wielkości wyrażone w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy. Na badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta mogą się też zdecydować podmioty nieuwzględnione w przepisach ustawy o rachunkowości. Dlaczego miałyby to zrobić? To dokument, na podstawie którego inwestorzy niejednokrotnie decydują się na podjęcie współpracy, a banki decydują na udzielenie lub przedłużenie linii kredytowej.

Jak przygotować się do badania?

Badanie sprawozdania finansowego nie musi być długim i żmudnym procesem, o ile przedsiębiorcy będą do tej czynności dobrze przygotowani. Warto skompletować wcześniej niezbędne dokumenty. Przyda się umowa spółki, księga udziałów (akcji), informacja o NIP i REGON, uzyskane koncesje i pozwolenia. Należy też przygotować dokumenty, opisujące strukturę organizacyjną jednostki, protokoły z posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i zgromadzeń wspólników wraz z podjętymi uchwałami, a także aktualne wypisy z ksiąg wieczystych posiadanych nieruchomości. Dodatkowo niezbędne będą wszelkie zawarte przez przedsiębiorstwo umowy, w tym kredytowe, pożyczkowe, leasingowe, faktoringowe, handlowe i tak dalej. Ostatnią kategoria dokumentów przydatnych w czasie badania są zasady rachunkowości, w tym instrukcje, regulaminy, a także dokumentacja cen transferowych. Biegły rewident może nadto poprosić o szczegółowe dokumenty księgowe, w tym faktury, stanowiące podstawę wykazania poszczególnych transakcji przychodów i kosztów.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Przygotowaliśmy ofertę szytą na miarę potrzeb przedsiębiorców. Oferujemy nie tylko audyty, przeglądy, a także wspomniane badania sprawozdań finansowych. Proponujemy też szeroko rozumiane doradztwo prawne, podatkowe i księgowe. Rozwiązujemy problemy naszych klientów i podpowiadamy, jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze. Świadczymy usługi zarówno dla mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców. Zapraszamy do kontaktu.