Badanie sprawozdania finansowego w dobie pandemii – część II

poprzednim artykule wspomnieliśmy o tym, że epidemia COVID-19 miała niebagatelny wpływ na sytuację gospodarczą w kraju. Wiele przedsiębiorstw odnotowało znaczący spadek obrotów. Inne natomiast musiały zawiesić lub nawet zakończyć prowadzoną działalność. Ta sytuacja przełożyła się na nieco odmienną konstrukcję sprawozdań finansowych oraz zakres ich badania. Co się zmieniło? Jak wygląda dzisiaj badanie sprawozdania finansowego?

Wskazówki PIBR

poprzednim artykule zaprezentowaliśmy część wskazówek, sformułowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, dotyczących badania sprawozdań finansowych. Wspomnieliśmy o tym, że biegli rewidenci musieli podjąć pewne niezbędne środki ostrożności we współpracy z klientami oraz zmienić nieco podejście do badania. W odniesieniu do samych sprawozdań finansowych, kierownicy poszczególnych jednostek zostali zobowiązani do uwzględnienia w sporządzanych dokumentach zmian, związanych z pandemią koronawirusa. Niejednokrotnie konieczne stało się dokonanie korekty sprawozdań finansowych – szczególnie wtedy, gdy dzień bilansowy przypadł na marzec, kwiecień lub maj 2020 roku.

Zdolność jednostki do kontynuowania działalności

Istotnym aspektem sprawozdania finansowego jest również ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Z przepisów ustawy o rachunkowości wynika, że przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki powinien zatem uwzględnić wszystkie informacje, które posiada na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Jeżeli zatem kontynuowanie działalności jest w jakikolwiek sposób zagrożone, należy ten fakt uwzględnić w sprawozdaniu finansowym. Z kolei biegły rewident, badając takie sprawozdanie finansowe, musi uzyskać wystarczające i odpowiednie dowody badania, potwierdzające zasadność przyjęcia przez kierownika jednostki takiego, a nie innego stanowiska.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Na marginesie warto zaznaczyć, że pewne trudności może też powodować badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Należy jednak do nich stosować dokładanie takie same zasady, jak w odniesieniu do pozostałych typów sprawozdań oraz rodzajów jednostek, które je sporządzają. Oczywiście na uwadze trzeba mieć przy tym międzynarodowy standard badania 600, dotyczący szczególnych rozważań na temat badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Szczególnie istotne jest w tym procesie wypracowanie odpowiednich metod komunikacji, dostosowanych do obecnych warunków, w tym stanu epidemicznego.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet zajmują się szeroko rozumianym przeprowadzaniem audytów i przeglądów finansowych, w tym badaniem sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek. Oferujemy przy tym pełen profesjonalizm, terminowość i rzetelność. Dodatkowo nasi klienci mają możliwość skorzystania z kompleksowego doradztwa finansowego i podatkowego oraz naszych unikalnych szkoleń i warsztatów dla pracowników. Zapraszamy do kontaktu.