Badanie współczynnika OZE – kiedy musisz o nim pomyśleć?

Badanie współczynnika OZE powinno być stałym elementem kalendarza wielu przedsiębiorców przemysłowych. Dzięki niemu podmioty, które umorzyły świadectwo pochodzenia energii odnawialnej, mogą bowiem liczyć na częściowy zwrot akcyzy. Czym tak naprawdę jest współczynnik OZE? Na kim konkretnie spoczywa obowiązek badania? Jaka jest w tym rola biegłego rewidenta? Odpowiedzi na te pytania prezentujemy poniżej.

Czym jest współczynnik OZE?

Współczynnik OZE to intensywności zużycia energii elektrycznej. Pokazuje on stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto i jest obliczany jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązków. Ewentualnie, w sytuacji w której przedsiębiorca przemysłowy prowadzi działalność w okresie krótszym niż trzy lata, współczynnik OZE oblicza się jako średnią arytmetyczną z całego okresu wykonywania tej działalności. Może być to zatem zaledwie rok, mogą być dwa lata. Może być to także krótszy i dłuższy okres.

Kiedy umorzenie świadectwa pochodzenia energii odnawialnej jest obowiązkowe?

Niektóre przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy przemysłowi oraz towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie są zgodnie z aktualnymi przepisami zobowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego wydane odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych: 1) w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Polski, 2) zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej, 3) na podstawie ustawy – Prawo energetyczne.

Kto musi wypełnić ustawowy obowiązek?

Wskazany wyżej obowiązek dotyczy pięciu grup podmiotów. Po pierwsze odbiorcy przemysłowego, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i złożył stosowne oświadczenie. Po drugie przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym niebędącym odbiorcami przemysłowymi. Po trzecie odbiorcy końcowego innego niż odbiorcy przemysłowego, będącego członkiem giełdy towarowej lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot prowadzący na terytorium Polski rynek regulowany, w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez ten podmiot. Po czwarte odbiorcy końcowego innego niż odbiorca przemysłowy, będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w odniesieniu do transakcji zawieranych przez niego poza giełdą towarową lub rynkiem, będących przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach tej izby przez spółkę prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Po piąte towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych na zlecenie odbiorców końcowych, innych niż odbiorcy przemysłowi, na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Polski rynek regulowany.

Jak prawidłowo zrealizować ustawowe obowiązki związane ze współczynnikiem OZE?

Przedsiębiorca przemysłowy zobowiązany jest do złożenia Prezesowi URE oświadczenia potwierdzającego wykonywanie danego typu działalności gospodarczej, posiadającej współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej na poziomie co najmniej trzech procent, z jednoczesnym uwzględnieniem kodu PKD. Dodatkowo przedsiębiorca przemysłowy wskazuje: 1) ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku; 2) wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej; 3) ilość energii elektrycznej objętej ustawowym obowiązkiem oraz stanowiącej podstawę obliczenia opłaty OZE oraz opłaty kogeneracyjnej, wyrażoną w procentach. To wszystko musi oczywiście uzupełniać opinia biegłego rewidenta potwierdzająca prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Magnet Audit sp. z o.o. – bezpieczeństwo w biznesie ponad wszystko

Oświadczenie i niezbędne dokumenty, o którym wspomnieliśmy wyżej, należy przedłożyć Prezesowi URE do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego. Nieprzekazanie tej informacji w terminie lub przekazanie nieprawdziwej informacji niesie za sobą surowe sankcje, w tym niemożność skorzystania z szeregu uprawnień przez okres aż 5 lat. Czy masz już zatem swojego biegłego rewidenta, który przeprowadzi dla Ciebie badanie współczynnika OZE? Jeżeli nie, zapraszamy do kontaktu.