Będą zmiany w sprawozdaniach finansowych

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opracował projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Modyfikacje przepisów dotkną w szczególności kwestii sporządzania sprawozdań finansowych. Co się zmieni? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Jak sporządza się dzisiaj sprawozdanie finansowe?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wszystkie jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej. Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego robią to w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Podmioty sporządzające sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR sporządzają sprawozdania finansowe w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W efekcie te sprawozdania mogą mieć dowolny format elektroniczny, w tym chociażby PDF. Z kolei sprawozdania z działalności sporządzane są w dowolnej formie elektronicznej.

Co przewiduje projekt ustawy?

Zmiany mają na celu przede wszystkim ujednolicenie przepisów w zakresie stosowania jednego formatu elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Chodzi o to by zwiększyć użyteczność e-sprawozdań finansowych. Przy okazji ujednolicenie formatu ma dotknąć składane sprawozdania z działalności. Tego typu przepisy pojawią się nie tylko w polskim porządku prawnym, ale również w porządkach innych państw europejskich. Inicjatywa ujednolicenia formatów sprawozdań wynika bowiem z unijnego rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/815 z 17 grudnia 2018 r. Część państw już wdrożyło nowe regulacje.

Jak podpisuje się dzisiaj sprawozdania finansowe?

Na mocy proponowanych przepisów ma zmienić się również sposób podpisywania sprawozdań finansowych. On przysparza bowiem dzisiaj przedsiębiorcom najwięcej problemów. Aktualnie sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki. Przy czym jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, swój podpis pod tym dokumentem powinni złożyć wszyscy członkowie organu. Niewątpliwie konieczność podpisania sprawozdania przez większą liczbę osób generuje pewne trudności – zarówno organizacyjne, jak i techniczne. Projektowane zmiany mają ułatwić i uprościć cały ten proces.

Co się zmieni dzięki nowej regulacji?

Z ministerialnego projektu wynika, że sprawozdanie nie będzie musiało zostać podpisane przez wszystkich członków zarządu. Wystarczy bowiem podpis jednego członka zarządu wieloosobowego. Ta osoba będzie jednak musiała uzyskać od pozostałych członków organu oświadczenia potwierdzające, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie. Jeżeli którykolwiek członek organu odmówi złożenia oświadczenia, będzie trzeba stosować obecnie obowiązujące przepisy. Odmowa będzie musiała zatem zostać pisemnie uzasadniona, a nadto będzie traktowana jako odmowa podpisania sprawozdania finansowego.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet śledzą losy projektu Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Obecnie trwa etap opiniowania. Kiedy tylko zmiany zostaną skierowane do Sejmu, a następnie uchwalone i podpisane przez Prezydenta, będziemy informować naszych klientów o dokonanych zmianach.