Biała lista podatników VAT na nowych zasadach

1 lipca 2020 r. weszła w życie duża nowelizacja ustaw podatkowych. Jej celem było uporządkowanie przepisów i pewnych, funkcjonujących obecnie mechanizmów. Między innymi zmianie uległa regulacja, dotycząca białej listy podatników VAT. Jakie nowości przewidziano w tym zakresie?

Złagodzone sankcje

Dzięki nowelizacji przede wszystkim złagodzono sankcje, dotyczące sposobu płatności za transakcje pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Inaczej mówiąc, podatnicy nie poniosą już konsekwencji dokonania płatności za ustawowo określone transakcje na rachunek spoza tak zwanej białej listy podatników VAT. W tym zakresie istnieje jednak pewien warunek – muszą być to transakcje, dokonane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W konsekwencji przedsiębiorcy mogą zapomnieć o obowiązku weryfikowania, czy rachunek kontrahenta znajduje się w wykazie.

Brak kary za niektóre przelewy

Sankcje zniesiono również w odniesieniu do zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w sytuacji dokonania przelewu na rachunki niezamieszczone na białej liście podatników VAT. Dotyczy to jednak tylko trzech kategorii rachunków. Po pierwsze służących do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank lub spółdzielczą karę oszczędnościowo-kredytową wierzytelności pieniężnych. Po drugie wykorzystywanych w zakresie prowadzonej przez bank lub SKOK działalności. Po trzecie rachunków, niebędących rachunkami rozliczeniowymi, wykorzystywanymi do celów gospodarki własnej banku lub SKOK-u. W tym zakresie również istnieje jeden warunek. Bank lub SKOK musi poinformować podatnika, że rachunek wskazany do zapłaty jest jednym z wymienionych rachunków.

Brak sankcji dochodowych

No i finalnie zniesione zostały sankcje dochodowe, nakładane w przypadku dokonania płatności za należność, wynikającą z faktury, dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę. Przedsiębiorcy, płacący tego rodzaju należności od 1 lipca 2020 r. nie muszą weryfikować, czy ich kontrahent znajduje się na białej liście podatników VAT. Nie ma przy tym znaczenia czy sprzedawca posiada rachunek w polskim banku.

Wydłużono termin

Kolejną istotną zmianą w odniesieniu do białej listy podatników VAT jest wydłużenie terminu. Chodzi o termin składania zawiadomienia, chroniącego przed sankcjami podatnika dokonującego zapłaty na rachunek spoza wykazu. Od 1 lipca został on wydłużony do 7 dni. W kontekście terminu warto też wspomnieć, że tymczasowo wciąż obowiązuje termin 14 dni. Taką chwilową modyfikację wprowadziła bowiem tak zwana specustawa o COVID-19. Wydłużony termin co do zasady będzie obowiązywał do końca stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Chyba że przepis art. 15zzn, który wprowadził tę konstrukcję, zostanie wcześniej uchylony.

Miejsce składania zawiadomienia

Wskazane wyżej zawiadomienie należy również składać do innego niż dotychczas podmiotu. Do końca czerwca wysyłano je do urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy. Teraz jest to urząd skarbowy właściwy dla kupującego. Takie zawiadomienie można też składać jednorazowo, a nie w odniesieniu do każdej kolejnej transakcji. To z pewnością ograniczy liczbę obowiązków przedsiębiorcy.

Nasi specjaliści na bieżąco śledzą wszelkie zmiany

Specjaliści Kancelarii Magnet nieustannie trzymają rękę na pulsie. Informujemy naszych klientów o wszelkich, istotnych zmianach w prawie i udzielamy w tym zakresie niezbędnej pomocy. Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.