Co zmieni się w ustawie o rachunkowości?

Ministerstwo Finansów opublikowało niedawno raport z przeglądu ustawy o rachunkowości. Zawarto w nim propozycje kierunków zmian obowiązujących przepisów. Możliwe jest teraz zgłaszanie uwag. Raport i wniesione zastrzeżenia będą stanowiły podstawę dalszych prac legislacyjnych i zostaną uwzględnione w projektowanej nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Program odnowy?

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów raport jest elementem większego projektu pod nazwą „Reforma systemu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem digitalizacji”. Jego celem jest „dostosowanie przepisów ustawy o rachunkowości do praktyki, rzeczywistości prawno-gospodarczej oraz do możliwości, jakie oferuje postęp technologiczny.” Co również istotne, projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego 2022, zarządzanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Wspierania Reform Strukturalnych. Wykonawcą projektu jest natomiast PricewaterhouseCoopers Polska (PwC). To naprawdę ogromne przedsięwzięcie i szansa na zmiany, na które czekają przedsiębiorcy.

Czego dotyczy raport MF?

W raporcie można znaleźć między innymi informację o kilkunastu obszarach priorytetowych dla których zidentyfikowano potrzebę dalszych pogłębionych analiz. W tym zakresie wskazano między innymi na kwestię stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w Polsce, a także odzwierciedlenie w ustawie o rachunkowości nowych technologii informatycznych. Drugi aspekt ma dotyczyć zarówno obszaru prowadzenia ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji, jak i innych istotnych procesów finansowo-księgowych.

Dlaczego warto zabrać głos?

Raport oraz wnoszone uwagi mają zidentyfikować te obszary, które potencjalnie wymagają „aktualizacji lub wskazanych do dalszych dyskusji analiz ze względu na ich wpływ na obecne obciążenie dla użytkowników oraz niejasności związane ze stosowaniem ustawy o rachunkowości.” Warto jednak podkreślić, że ewentualne zmiany w ustawie o rachunkowości wiążą się nie tylko z nowymi lub zmienionymi obowiązkami przedsiębiorców. Ważnym aspektem jest również to, jakie koszty pociągnie za sobą ta modyfikacja. I najważniejsze w tym wszystkim – każdy może zabrać głos w tej sprawie. Przedsiębiorcy mogą wreszcie opowiedzieć o swoich bolączkach, w tym o tym, co stanowi dla nich największy problem w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Nie każdy aspekt ustawy podlega analizie

Nie wszystkie tematy poruszane w ustawie o rachunkowości będą jednak podlegały dyskusji w ramach raportu i wnoszonych uwag. „Biorąc pod uwagę dostępność zasobów, obszerność tematów i inne toczące się projekty na prośbę Ministerstwa Finansów wyłączono następujące obszary: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, odpowiedzialność karna, raportowanie informacji niefinansowych oraz zagadnień zrównoważonego rozwoju, badanie sprawozdań finansowych.” Wierzymy jednak, że poza tymi obszarami w ustawie o rachunkowości jest naprawdę dużo do zrobienia i razem możemy coś zmienić.

Zabierz głos w tej sprawie

Raport dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów – https://www.gov.pl/web/finanse/modernizacja-ustawy-o-rachunkowosci. Można go przeczytać w dwóch wersjach językowych – po polsku oraz po angielsku. Magnet Audit sp. z o.o. jako praktyk, nieustannie sięgający po ustawę rachunkowości, z pewnością zabierze głos w tej sprawie. Do tego zachęcamy także wszystkich przedsiębiorców. Razem możemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość prawną. Od nas zależy, w jaki sposób nasz system prawny będzie się kształtował jutro, ale i za pięć, dziesięć, a może i trzydzieści lat.