Rejestry działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych już obowiązują – cz. II

W poprzednim artykule pisaliśmy o nowym obowiązku, który od 31 października 2021 r. muszą realizować przedsiębiorcy prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów, a także działalność w zakresie walut wirtualnych. Istotny jest jednak nie tylko sam wpis do rejestru. Ci przedsiębiorcy z uwagi na prowadzenie działalności regulowanej będą bowiem musieli spełniać dodatkowe wymogi. Jakie? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Przedsiębiorcy obarczeni dodatkowymi wymogami

Osoby prowadzące działalność uznaną niedawno za regulowaną w postaci działalności na rzecz spółek lub trustów, a także działalności w zakresie walut wirtualnych, muszą zadbać nie tylko o wpis do właściwego rejestru. Jednocześnie na mocy nowej regulacji zobowiązani są do spełnienia określonych, dodatkowych warunków. Po pierwsze istnieje bowiem dzisiaj wymóg niekaralności obejmujący umyślne przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, a także popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wiedza i doświadczenie w prowadzeniu działalności

Po drugie natomiast wprowadzono wymóg posiadania oraz udokumentowania wiedzy lub doświadczenia związanego z prowadzoną działalnością regulowaną. Można to zrobić chociażby poprzez ukończenie odpowiedniego szkolenia lub kursu, albo wykonywanie co najmniej przez rok czynności związanych z działalnością regulowaną. Obowiązki te dotyczą natomiast osób fizycznych prowadzących działalność regulowaną, członków organów zarządzających, osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności regulowanej, a także beneficjentów rzeczywistych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych prowadzących działalność regulowaną, wspólników tych podmiotów, o ile wspólnikom tym powierzono prowadzenie spraw spółki lub są uprawnieni do jej reprezentacji.

Za niedopełnienie ustawowych obowiązków grożą kary

Warto zatem pamiętać nie tylko o ustawowych terminach do dokonania wpisu w rejestrze. Jednocześnie nie można zapomnieć o dodatkowych wymogach, które zgodnie z nową regulacją powinni spełniać przedsiębiorcy. Za niedokonanie wpisu w terminie lub prowadzenie działalności mimo nieposiadanego doświadczenia i udokumentowanej wiedzy albo z wyrokiem karnym „na koncie” grozi surową karą. Możliwe jest bowiem wymierzenie kary administracyjnej do wysokości 100 tysięcy złotych. Oczywiście specjaliści Kancelarii Magnet pomagają w realizacji obowiązków związanych z wpisem do rejestrów, a także uzyskaniem stosownych dokumentów, pozwalających na prowadzenie tego typu działalności regulowanej. Zapewniamy też naszym klientom kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w zakresie prowadzonej działalności. Zapraszamy do kontaktu.