Czym są Alternatywne Spółki Inwestycyjne?

Alternatywne Spółki Inwestycyjne to coraz bardziej popularny sposób finansowania określonych przedsięwzięć. Czym jest ta konstrukcja i jakie obowiązki się z nią wiążą?

Alternatywny fundusz inwestycyjny

Alternatywne Spółki Inwestycyjne są alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z art. 2 pkt 10a ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi: “alternatywnym funduszem inwestycyjnym jest instytucja wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym, regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe”. Inaczej mówiąc, jeżeli dany podmiot działa na zasadzie zbierania aktywów od inwestorów i lokowania ich zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną, jest on alternatywnym funduszem inwestycyjnym. Pomioty te działają w obrębie różnych struktur: specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO), funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) lub spółek prawa handlowego. W sytuacji, gdy fundusz działa w formie spółki, nazywa się go alternatywną spółką inwestycyjną (ASI). W przeciwnym razie jest po prostu alternatywnym funduszem inwestycyjnym.

Kto zarządza Alternatywną Spółką Inwestycyjną?

Zarządzający ASI to podmiot zarządzający spółką, w tym co najmniej jej portfelem inwestycyjnym oraz ryzykiem, związanym z jej działalnością. Aby w ogóle móc zarządzać takim podmiotem, jakim jest ASI, zarządzający powinien posiadać stosowne zezwolenie lub wpis do rejestru. W przeciwnym razie podlega odpowiedzialności karnej (grozi mu grzywna do 10 milionów złotych i kara pozbawienia wolności do lat 5). Warto przy tym zauważyć, że zarządzanie ASI jest obwarowane mniej restrykcyjnymi regułami, niż zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (SFIO i FIZ).

Obowiązki zarządzającego ASI

Zarządzający ASI mają szereg różnych obowiązków. Na szczególną uwagę zasługują ich powinności sprawozdawcze. 6 marca 2018 r. uchwalono rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie okresowych sprawozdań i informacji, dotyczących działalności i sytuacji finansowej zarządzających ASI dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego. Akt ten określił zakres okresowych sprawozdań i informacji, dotyczących działalności i sytuacji finansowej ASI. Zarządzający, w ramach swoich ustawowych obowiązków powinien sporządzać sprawozdania miesięczne z działalności ASI, a także sprawozdanie roczne.

ASI a praca biegłych rewidentów

W kontekście pracy biegłych rewidentów istotne jest to, że roczne sprawozdania finansowe ASI dostarcza się Komisji Nadzoru Finansowego po zbadaniu tego dokumentu przez biegłego rewidenta. Oczywiście, dokonując badania, biegły rewident musi się kierować zasadami, wyszczególnionymi w ustawie z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a zatem musi działać w interesie publicznym oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej, w szczególności zachować uczciwość, obiektywizm, zawodowy sceptycyzm i należytą staranność, posiadać odpowiednie kompetencje zawodowe oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej.

Usługi Kancelarii Magnet

Specjaliści Kancelarii Magnet wykonują wszystkie usługi, związane z szeroko rozumianą sprawozdawczością. Nadto przeprowadzamy audyty i przeglądy finansowe, oferujemy doradztwo finansowe i podatkowe, organizujemy szkolenia i warsztaty dla pracowników, a także realizujemy wyceny przedsiębiorstw i innych aktywów oraz kontroling na godziny.