Dokumentacja cen transferowych a dochody z 2018 r.

Modyfikacja regulacji, dotyczącej cen transferowych, wprowadziła niemałe zamieszanie w środowisku prawników, księgowych, biegłych rewidentów, a także wśród głównych zainteresowanych, czyli podatników. Na początku lutego resort finansów postanowił wreszcie rozwiać wszelkie wątpliwości, wydając stosowne objaśnienia.

Nowe obowiązki – wiele niejasności

Nowe obowiązki, dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych, wprowadzone ustawą z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, obowiązują co do zasady wyłącznie w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. Taka zasada wynika z art. 44 ust. 1 ustawy zmieniającej. W ramach tego zagadnienia powstało jednak wiele niejasności. Przedsiębiorcy odczytywali bowiem ten przepis jako zniesienie obowiązków, wynikających z dotychczasowych regulacji. Wiele osób podnosiło zatem, że obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych za 2018 r. nie ma podstawy prawnej i nie może być prawidłowo realizowany i egzekwowany.

Ministerstwo w obronie ustawy zmieniającej

Na początku lutego Ministerstwo Finansów odniosło się jednak do sformułowanych zarzutów. Stwierdzono, że do dochodów osiąganych w 2018 r. powinno stosować się dotychczasowe przepisy. Takie stanowisko znajduje zresztą oparcie w przepisach ustawy zmieniającej, a dokładniej w jej art. 43: “podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2018 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym”. W ocenie resortu finansów przyjęte rozwiązanie jest poprawne, klarowne i stanowi odzwierciedlenie konstytucyjnej zasady niedziałania prawa wstecz.

Jak poprawnie sporządzić dokumentację cen transferowych?

Sporządzając dokumentację cen transferowych za 2018 rok należy zatem odnieść się do przepisów, obowiązujących w tym czasie. Stosowanie tych regulacji dotyczy przy tym zarówno stwierdzenia zakresu obowiązków nałożonych na podatnika, a zatem czy i w jakim zakresie podlegał on obowiązkom sporządzania dokumentacji cen transferowych, analiz benchmarkowych, składania oświadczenia oraz dołączenia formularza CIT/TP lub PIT/TP, jak i szczegółowych zasad i reguł tego obowiązku, określonych w innych regulacjach ustawowych i aktach wykonawczych, obowiązujących w 2018 roku.

Podatnik ma wybór

Co przy tym istotne w odniesieniu do 2018 r., dzięki nowym przepisom podatnik otrzymał możliwość stosowania starych albo też nowych przepisów. Jeżeli podatnik dokona takiego wyboru, skorzysta z zasad ustalonych przez ustawę zmieniającą i nie będzie musiał cofać się do wcześniej obowiązujących regulacji. Należy jednak pamiętać, że nie można mieszać okresów. Przepisy wprowadzone ustawą zmieniającą nie mogą być stosowane równorzędnie i jednocześnie z przepisami, obowiązującymi w 2018 r.

Skorzystaj z usług naszych specjalistów

Kancelaria Magnet sporządza dokumentację cen transferowych w odniesieniu do każdego rodzaju transakcji z podmiotami powiązanymi. Analizujemy w szczególności usługi, pożyczki, dostawy towarów, środków trwałych, umowy spółki. Dzięki pomocy naszych ekspertów unikniesz doszacowania dochodu przez urząd skarbowy i negatywnych dla siebie konsekwencji finansowych. Zapraszamy do kontaktu.