Finanse a ESG: Zrównoważony Rozwój w Praktyce

Jakiś czas temu na naszym blogu wyjaśnialiśmy pojęcie ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Pisaliśmy też o nowej dyrektywie o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nadto wskazywaliśmy jakie perspektywy i wyzwania w tym zakresie stoją przed polskimi przedsiębiorcami. Dzisiaj co nieco o praktyce i o tym, w jaki sposób wprowadzić ESG do strategii finansowej firmy.

Dlaczego i jak należy wdrożyć ESG?

Wprowadzenie kryteriów ESG do strategii finansowej przedsiębiorstwa może przynieść wiele korzyści – zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i poprawy wyników finansowych. No ale jak odpowiednio przygotować się do tego procesu? Jakie działania należy podjąć? Jak wygląda samo wdrożenie ESG? W tym kontekście należy pamiętać o siedmiu zasadniczych krokach – zrozumieniu i edukacji, ocenie aktualnej sytuacji, zdefiniowaniu celów ESG, integracji ze strategią finansową, implementacji i bieżącym monitorowaniu, raportowaniu i komunikacji, a także ciągłym doskonaleniu. Poniżej wyjaśniamy, co kryje się pod każdym z tych pojęć.

Zrozumienie i edukacja

Kluczowym pierwszym krokiem jest zrozumienie znaczenia i korzyści płynących z wdrożenia ESG. Zarząd i kluczowi pracownicy powinni być dobrze poinformowani o zasadach ESG i ich wpływie na działalność firmy. Ważna jest w tym kontekście organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników wszystkich szczebli, aby podnieść świadomość i zrozumienie kwestii ESG. Oczywiście w tym zakresie warto skorzystać z zewnętrznego, profesjonalnego wsparcia. Im większa organizacja, tym bardziej potrzebna może być tego typu pomoc.

Ocena aktualnej sytuacji

Kolejnym krokiem jest ocena aktualnej sytuacji. Z jednej strony sprowadza się ona do przeprowadzenia audytu obecnych praktyk i wyników ESG, aby zidentyfikować mocne strony i obszary wymagające poprawy. Z drugiej strony to analiza interesariuszy, tj. określenie kluczowych interesariuszy (inwestorów, klientów, pracowników, społeczności lokalnej) oraz ich najważniejszych oczekiwań dotyczących ESG w danej organizacji.

Definiowanie celów ESG

Możemy mówić o trzech rodzajach celów ESG – środowiskowych, społecznych i zarządzania. Zdefiniowanie celów środowiskowych polega na ustaleniu zamierzeń dotyczących redukcji emisji CO2, zużycia energii, wody i surowców, a także zarządzania odpadami. Cele społeczne sprowadzają się natomiast do takich kwestii jak równość płci, warunki pracy, zaangażowanie społeczne i wpływ na lokalnej społeczności. Z kolei cele zarządzania zmierzają ku poprawie transparentności, etyki zarządzania, struktury zarządu i przestrzegania przepisów prawa.

Integracja ze strategią finansową

Prawdopodobnie najważniejszym etapem wdrażania ESG jest integracja ze strategią finansową. To proces, który polega na włączeniu celów ESG do procesu budżetowania i planowania strategicznego, alokując odpowiednie zasoby finansowe na inicjatywy związane z ESG. Jednocześnie konieczne jest rozważenie inwestycji w projekty i technologie wspierające zrównoważony rozwój, takie jak odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, technologie redukujące emisje.

Implementacja i monitorowanie

Na etapie implementacji nie można zapomnieć o ustaleniu kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dla każdego celu ESG, aby móc regularnie monitorować postępy. Należy także wdrożyć systemy i narzędzia do gromadzenia, analizowania i raportowania danych ESG. Może to obejmować wewnętrzne systemy informatyczne oraz standardy raportowania, takie jak GRI (Global Reporting Initiative) czy SASB (Sustainability Accounting Standards Board).

Raportowanie i komunikacja

Po wdrożeniu ESG nie można natomiast zapominać o regularnym publikowaniu raportów ESG, które są transparentne i dostępne dla wszystkich interesariuszy. Raporty te powinny zawierać informacje o osiągniętych wynikach, wyzwaniach i przyszłych planach. Ważna jest także komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna – skuteczna komunikacja celów, działań i wyników ESG wewnątrz organizacji oraz na zewnątrz, do interesariuszy zewnętrznych.

Ciągłe doskonalenie

ESG wymaga także ciągłej, regularnej kontroli. Należy regularnie wykonywać przeglądy strategii ESG i dostosowywać ją do zmieniających się warunków rynkowych, regulacyjnych oraz na podstawie feedbacku od interesariuszy. Istotny jest nadto benchmarking, czyli porównywanie wyników ESG z konkurencją i liderami w branży, aby identyfikować najlepsze praktyki i obszary do poprawy.

GRUPA MAGNET – wspieramy rozwój biznesu

Integracja ESG ze strategią finansową przedsiębiorstwa wymaga zaangażowania całej organizacji, od zarządu po pracowników. Kluczowe jest zrozumienie i edukacja na temat ESG, przeprowadzenie audytu i analizy interesariuszy, ustalenie konkretnych celów i KPI, integracja celów ESG z planowaniem finansowym, implementacja odpowiednich systemów monitorowania i raportowania oraz ciągłe doskonalenie procesów. Dzięki temu przedsiębiorstwo może nie tylko przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, ale także poprawić swoją reputację, efektywność operacyjną i wyniki finansowe. Oczywiście na każdym ze wskazanych etapów naszych klientów wspierają specjaliści GRUPY MAGNET.