Finanse a Zrównoważony Rozwój: Perspektywy i Wyzwania

Standardy ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) to stosunkowo nowe pojęcie w świecie biznesu. W ostatnim czasie stało się jednak niezwykle istotne w świetle wdrażanej właśnie dyrektywy CSRD – dyrektywy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Czym jest dyrektywa CSRD?

Dyrektywa CSRD (z angielskiego – Corporate Sustainability Reporting Directive) to dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. To regulacja, która weszła w życie już 5 stycznia 2023 r., ale w praktyce państwa członkowie Unii Europejskiej mają 18 miesięcy na jej zaimplementowanie do krajowych przepisów. Pierwszy obowiązek raportowania na gruncie przepisów dyrektywy CSRD pojawi się zatem dopiero w 2025 roku za rok 2024. Przedsiębiorcy powinni się jednak do tego odpowiednio przygotować.

Celem dyrektywy CSRD jest zapewnienie publicznej dostępności informacji na temat wpływu przedsiębiorstw na ludzi i środowisko, a także ryzyka, jakie kwestie zrównoważonego rozwoju stwarzają dla przedsiębiorstw. Sprawozdawczość na gruncie dyrektywy CSRD wiąże się z szeregiem działań, które mają przyczynić się do transformacji gospodarczej zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Finanse a zrównoważony rozwój – co zakładają nowe przepisy?

W Polsce obecnie trwają prace legislacyjne nad wdrożeniem dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw to II kwartał 2024 r. Co się zmieni? Przede wszystkim rozszerzony zostanie krąg jednostek zobowiązanych do raportowania. Będą to wszystkie duże jednostki, jednostki będące jednostką dominującą dużej grupy kapitałowej, małe i średnie jednostki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, a także spełniające określone warunki i kryteria wielkości jednostki zależne i oddziały z siedzibą w państwie członkowskim UE, których odpowiednio jednostka dominująca najwyższego szczebla lub jednostka samodzielna podlega przepisom prawa państwa trzeciego, a jej przychód netto ze sprzedaży wygenerowany w UE przekracza 150 mln euro.

Ponadto ujednolicony zostanie rodzaj standardu raportowania. Nastąpi więc odejście od dotychczasowej dowolności w wyborze standardów raportowania. Zmieni się również sam zakres raportowanych informacji. Dodatkowo trzeba będzie uwzględniać chociażby bardziej szczegółowe informacje na temat zrównoważonego rozwoju obszaru środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego. Wszystkie informacje będą prezentowane w odrębnej sekcji w ramach sprawozdania z działalności jednostki. Konieczna będzie także atestacja raportowanych informacji przez biegłych rewidentów.

W projektowanej nowelizacji ustawy o rachunkowości zdecydowano się również na podniesienie o 25% progów definiujących poszczególne kategorie jednostek, a także określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego. Jednocześnie pojawią się nowe przepisy, które co prawda nie są bezpośrednią konsekwencją wdrożenia dyrektywy CSRD, ale związane są z podniesieniem progów w dyrektywie delegowanej.

Dlaczego będzie to ważny obowiązek dla przedsiębiorców?

Dyrektywa CSRD przewiduje surowe sankcje za niedopełnienie obowiązku raportowania. Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju będzie częścią rocznego sprawozdania i nieuwzględnienie w nim odpowiednich informacji będzie generowało takie same skutki jak niedopełnienie obowiązku sprawozdania finansowego. Jednocześnie przewidywana jest sankcja w postaci podania do publicznej wiadomości informacji wskazującej osobę prawną lub osobę fizyczną odpowiedzialną za naruszenie wraz ze wskazaniem charakteru tego naruszenia. Trzeba także liczyć się z administracyjnymi karami finansowymi.

Raportowanie ESG – jak się do niego przygotować?

Przygotowania do nowych obowiązków warto rozpocząć już teraz. Przede wszystkim warto przeprowadzić audyt i stwierdzić, w jakim zakresie wymagania CSRD dotyczą danej firmy i prowadzonej działalności gospodarczej. Konieczne jest ustalenie ewentualnych luk w zakresie podejścia do zarządzania ESG i kwestii zrównoważonego rozwoju. Warto także ustalić kto konkretnie będzie odpowiedzialny za obowiązek raportowania, jak będzie wyglądał ten proces oraz jakie narzędzia trzeba do tego wykorzystać. Niewykluczone, że nowy zakres raportowania wymusi na przedsiębiorcach przeszkolenie pracowników, w tym osób odpowiedzialnych za cały proces.

GRUPA MAGNET – rozumiemy wartość biznesu

Finanse firm mamy pod kontrolą. Nasi specjaliści już od dłuższego czasu przygotowują się do wdrażania dyrektywy CSRD u naszych klientów. Opracowujemy rozwiązania, które pomogą usprawnić ten proces. Zarówno Magnet Audit sp. z o.o., jak i Magnet Finance sp. z o.o. będą świadczyły usługi związane z doradztwem w całym procesie raportowania. Będziemy pomagać na każdym etapie – organizacji procesu, badaniu istotności (materiality assessment), określania metodyki wskaźników. Masz pytania lub wątpliwości? Nie jesteś pewien, czy dyrektywa CSRD i związane z nią obowiązki dotyczą również Twojej firmy? Napisz do nas.