Fundacja rodzinna a obowiązki audytu

W poprzednim artykule przybliżyliśmy nieco konstrukcję fundacji rodzinnej. Wyjaśniliśmy czym jest, jak działa i jakie korzyści oferuje. Wskazaliśmy też kto może być fundatorem, a kto beneficjentem i jakie warunki należy spełnić, by fundacja mogła zostać utworzona. Dzisiaj natomiast kilka słów na temat audytu w fundacji rodzinnej.

Czy audyt w fundacji rodzinnej jest obowiązkowy?

Tak, audyt w fundacji rodzinnej jest obowiązkowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy go przeprowadzić co najmniej raz na cztery lata. Niektóre fundacje rodzinne będę musiały jednak zrealizować ten obowiązek raz w roku. Chodzi oczywiście o podmioty, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Wówczas audyt należy przeprowadzić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Co przy tym istotne, przepisy nie wprowadzają wymogu, by badanie sprawozdania finansowego i audyt były dokonywane przez ten sam podmiot. Zgromadzenie beneficjentów ma w tym zakresie pewną swobodę.

Na czym polega audyt fundacji rodzinnej?

Firma audytorska albo zespół audytorów wyznaczone przez zgromadzenie beneficjentów dokonują audytu zarządzania aktywami fundacji rodzinnej, zaciągania i spełniania zobowiązań oraz zobowiązań publicznoprawnych, pod kątem prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem, celem oraz dokumentami fundacji rodzinnej. W skład zespołu audytorów wchodzą przy tym biegły rewident, doradca podatkowy, adwokat lub radca prawny. Osoba dokonująca audytu w okresie nim objętym i w jego trakcie powinna być przy tym niezależna od danej fundacji rodzinnej, nie brać udziału w procesie podejmowania decyzji przez fundację rodzinną oraz nie świadczyć czynności rewizji finansowej lub doradztwa na rzecz fundacji rodzinnej.

Przebieg audytu – o czym warto pamiętać?

Firma audytorska i członek zespołu audytorów mają prawo żądania od zarządu dokumentów fundacji rodzinnej, w tym aktualnej listy beneficjentów. Do audytu warto się zatem odpowiednio przygotować, by zapewnić audytorom wszystkie niezbędne informacje. Dzięki temu cały proces będzie przeprowadzony sprawnie. Każdy audyt kończy się natomiast sporządzeniem raportu, który przekazywany jest zarządowi. Z kolei zarząd przedstawia ten raport radzie nadzorczej, a jeżeli nie została ustanowiona – zgromadzeniu beneficjentów, na najbliższym posiedzeniu.

Magnet Audit sp. z o.o. – bezpieczeństwo w biznesie ponad wszystko

Specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych i innych usługach atestacyjnych określanych wspólnym mianem audytu. Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach i dostosowujemy nasze usługi do potrzeb rynku. Wykonujemy zatem także audyty i przeglądy sprawozdań finansowych dla nowych podmiotów prawa gospodarczego – fundacji rodzinnych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.