Prezesi zarządów spółek zapłacą składkę zdrowotną

Jedną ze zmian wprowadzonych przez tak zwany Polski Ład jest nałożenie na prezesów zarządów spółek obowiązku uiszczania składki zdrowotnej. Ile ona wyniesie? Czy można jej w jakikolwiek sposób uniknąć? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Jak jest dzisiaj?

W obecnie obowiązującym stanie prawnym pełnienie funkcji członka zarządu lub prezesa zarządu nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. To się jednak zmieni od 1 stycznia 2022 r. Wtedy bowiem wchodzą w życie przepisy tak zwanego Polskiego Ładu. Na mocy art. 15 tego aktu w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza się w art. 66 wymieniającym katalog podmiotów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego – dodatkowy punkt 35a w brzmieniu: „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”.

Kto zapłaci składkę zdrowotną?

Zmiany dotyczą zatem nie tylko prezesa zarządu, ale również członka zarządu i prokurenta, którzy na podstawie aktu powołania nawiązali stosunek organizacyjny ze spółką, a także otrzymują za pełnienie swojej funkcji wynagrodzenie. Co istotne, od wprowadzonej regulacji nie przewidziano jakichkolwiek wyjątków. Składkę zdrowotną zapłacą zatem wszyscy, w tym nawet członkowie zarządów zagranicznych spółek, o ile oczywiście dana osoba podlega polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych. Od obowiązku składkowego uwolnią się jedynie osoby wykonujące obowiązki członków zarządu w polskich spółkach, które jednocześnie podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych w jednym z krajów UE lub EOG lub w innym kraju, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą zabezpieczenia społecznego (między innymi Stany Zjednoczone, Kanada i Australia).

Ile wyniesie składka zdrowotna?

Członkowie zarządów polskich spółek od 1 stycznia 2022 r. zapłacą zatem składkę zdrowotną w wysokości 9 procent podstawy obliczenia składki. Podstawą stanie się natomiast wysokość pobieranego wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji w spółce. Płatnikiem składki będzie przy tym rzecz jasna zgłaszający do ubezpieczenia, czyli sama spółka. Zgłoszenie członków zarządu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS ZUA musi nastąpić do 7 stycznia. Jednocześnie na mocy przepisów Polskiego Ładu składki zdrowotnej nie będzie można odliczyć od podatku dochodowego. Obciążenie podatkowe członków zarządu realnie wzrośnie zatem o 9 procent. W uzasadnieniu Polskiego Ładu można znaleźć informację, że objęcie członków zarządu składką zdrowotną jest pełniejszą realizacją zasady solidaryzmu społecznego. Przedsiębiorcy nie są jednak z tego szczególnie zadowoleni.

Czy da się uniknąć składki?

Problem konieczności zapłaty składki zdrowotnej może dotyczyć nawet 80 procent spółek działających w Polsce. Specjaliści podkreślają, że nowa danina najbardziej uderzy w małe i średnie przedsiębiorstwa. Istnieje jednak szansa na uwolnienie się od tego obowiązku. Upatrywana jest natomiast w art. 176 ustawy – Kodeks spółek handlowych. Wspólnik, będący jednocześnie członkiem zarządu spółki może zatem zostać zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, a w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Za te świadczenie przysługuje mu natomiast wynagrodzenie. Nie może ono jedynie przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie. Spółki, w których członkami zarządu są osoby będące jednocześnie wspólnikami, mogą zatem w taki sposób ominąć składkę zdrowotną.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet przeanalizowali przepisy Polskiego Ładu, które wejdą w życie już 1 stycznia 2022 r. Jesteśmy gotowi, by świadczyć naszym klientom kompleksową pomoc w tym zakresie. Oferujemy nasz profesjonalizm, rzetelność i terminowość. Z pewnością znajdziemy rozwiązanie idealne dla danego rodzaju działalności gospodarczej. Zapraszamy do kontaktu.