Jak sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 r.?

Obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania finansowego dotyczy wszystkich podmiotów, które prowadzą tak zwaną pełną księgowość. Nie ma przy tym znaczenia czy ta forma rozliczania została na nie nałożona przez przepisy czy też dane przedsiębiorstwo dobrowolnie zdecydowało się na taki krok. Jak poprawnie dokonać tej czynności? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Kto i kiedy sporządza sprawozdanie finansowe?

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik danej jednostki. Takie sprawozdanie należy sporządzić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Dla większości przedsiębiorstw granicznym dniem będzie zatem 31 marca 2021 r. Najczęściej bowiem rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Na zatwierdzenie sprawozdania finansowego firmy mają natomiast kolejne 3 miesiące. Jeżeli dodatkowo sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, należy je przeprowadzić jeszcze przed przekazaniem dokumentu do zatwierdzenia. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego należy natomiast zgłosić do urzędu skarbowego. Spółki z o.o. oraz spółki akcyjne robią to w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia. Z kolei pozostali wraz z zeznaniem rocznym, ale najpóźniej do 30 kwietnia. Potem sprawozdanie należy jeszcze złożyć w sądzie rejestrowym, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania.

Jaki wariant sprawozdania finansowego?

Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2020 rok należy skorzystać z jednego z czterech udostępnionych wzorów. Istnieje sprawozdanie w wersji dla wszystkich jednostek, sprawozdanie dla jednostek spełniających kryteria uznania ich za jednostki mikro, sprawozdanie jednostek dla spełniających kryteria uznania ich za jednostki małe, a także sprawozdanie dla organizacji pozarządowych wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Przy czym nawet gdy jednostki mikro i małe uzyskają w następnym roku obrotowym progi wyznaczone dla jednostek małych i mikro, to wciąż mogą korzystać z uproszczonych form sprawozdań. Zmiana ich statusu przewidziana jest dopiero wtedy, gdy dana jednostka dwa lata z rzędu przekroczy przewidziane przepisami progi.

Sprawozdanie finansowe jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe jednostek mikro zostało uproszczone. Tego typu podmioty korzystają z możliwości sporządzenia skróconego bilansu, rachunku zysków i strat, a także z możliwości niesporządzania informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz niesporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Przy czym niesporządzenie informacji dodatkowej możliwe jest jedynie pod warunkiem, że jednostka mikro przedstawi informacje uzupełniające do bilansu. Z kolei niesporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych możliwe jest wtedy, gdy w informacji dodatkowej lub jako informacje uzupełniające do bilansu podmiot ten zaprezentuje informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych.

Sprawozdanie finansowe małych jednostek

Z uproszczonego w pewnym stopniu sprawozdania finansowego mogą skorzystać też małe jednostki. Sporządzają one bowiem okrojone wprowadzenie do sprawozdania finansowego, uproszczony bilans, rachunek zysków i strat, a także okrojone dodatkowe informacje i objaśnienia. Nadto nie musi sporządzać zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. W odniesieniu do zmian w kapitale i rachunku przepływów pieniężnych obowiązują takie same zasady jak w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw. W informacji dodatkowej powinny zatem w zamian pojawić się informacje dotyczące nabycia udziałów własnych.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Nasi specjaliści na bieżąco udzielają klientom niezbędnej pomocy, związanej z obowiązkami sprawozdawczymi. Nie tylko badamy sprawozdania finansowe, ale również świadczymy usługi, związane z ich sporządzaniem, a także szeroko rozumiane doradztwo podatkowe i finansowe. Zapraszamy do kontaktu.