Należyta staranność a ceny transferowe – rozpoczęto konsultacje

Do 20 kwietnia 2021 r. można zgłaszać opinie do projektu objaśnień w sprawie cen transferowych. Ministerstwo Finansów odniosło się bowiem między innymi do kontrowersyjnego stwierdzenia o należytej staranności w dokonywaniu pewnych ustaleń, związanych ze sporządzaną dokumentacją. Co wynika z tych objaśnień?

Kto sporządza dokumentację cen transferowych?

Obowiązujące obecnie przepisy nakładają na szereg podmiotów obowiązek sporządzania tak zwanej dokumentacji cen transferowych. Chodzi o to by wykazać, że ceny transferowe zostały ustalone przez podmioty ze sobą powiązane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane i nie jest ich wyłącznym celem uniknięcie zapłaty podatku. Sporządzenie dokumentacji nie jest wymagane przez wszystkie podmioty powiązane. Uzależnione jest to od kwoty określonej transakcji. Przykładowo zatem lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji towarowej kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym kwotę 10.000.000 złotych. Przy czym w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową próg dokumentacyjny wynosi 100.000 zł, niezależnie od rodzaju transakcji.

Miejsce zamieszkania lub siedziba w rajach podatkowych

Domniemywa się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona kontrolowanej transakcji dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Lista tych krajów wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Przy ustalaniu tych okoliczności podatnik jest natomiast obowiązany do dochowania należytej staranności. Tak przynajmniej stanowią przepisy, ale w praktyce ta „należyta staranność” budzi wiele wątpliwości. Właśnie dlatego resort finansów postanowił dokonać stosownych objaśnień.

Jak rozumieć należytą staranność?

Należyta staranność jest zatem w ocenie Ministerstwa Finansów pewnym standardem oczekiwań wobec podatników. Ten standard ma charakter stopniowalny. Wyższe wymagania dotyczą transakcji z podmiotami powiązanymi, gdyż posiadają one większe możliwości współdziałania w ramach grupy dla weryfikacji istotnych okoliczności. Jak wyjaśnia zatem Ministerstwo Finansów dla ustalenia okoliczności dokonywania przez drugą stronę transakcji w roku podatkowym rozliczeń z podmiotem rajowym można oprzeć na wszystkim, co może przyczynić się do wyjaśnienia tych okoliczności i jednocześnie jest jest sprzeczne z prawem. Oczekuje się zatem, że dla dochowania należytej staranności wystarczające jest pozyskanie przez podatnika oświadczenia wiedzy od drugiej strony transakcji, z którego wynika, że druga strona transakcji nie dokonuje żadnych rozliczeń z podmiotem rajowym. To oświadczenie nie może być jednak sprzeczne z innymi, dostępnymi dla podatnika informacjami.

Kiedy podatnik będzie miał wątpliwości

Jeżeli natomiast podatnik ma jakiekolwiek wątpliwości lub powinien je mieć biorąc pod uwagę zgromadzone, dostępne informacje, wymóg dochowania należytej staranności wyraża się w dalszej weryfikacji istotnych okoliczności. Nie ma powodu by podatnik badał stosunki zobowiązaniowe podmiotu powiązanego, które są dla niego niedostępne. Dodatkowymi źródłami informacji uzyskanymi od tego podmiotu mogą być jednak: dokumentacja cen transferowych, informacja CbC, sprawozdanie finansowe wraz z raportem oraz opinią biegłego rewidenta, struktura właścicielska, a także opinia przedstawiciela zawód zaufania publicznego, w tym chociażby biegłego rewidenta, adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Nasi specjaliści na bieżąco śledzą wszelkie zmiany, dotyczące obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Doradzamy nadto naszym klientom w jaki sposób poprawnie sporządzić ten dokument, by nie narazić się na negatywne konsekwencje ze strony organów podatkowych. Zapraszamy do kontaktu.