Nowe objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych

W piątek 2 kwietnia na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nowe objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych. Mają one rozwiać wątpliwości, dotyczące korygowania cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT. Co z nich wynika? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest korekta cen transferowych?

Korekta cen transferowych to inaczej dostosowanie cen transferowych, czyli ceny, wynagrodzenia, wyniku finansowego, wskaźnika finansowego lub inaczej określonego rezultatu finansowego warunków ustalonych lub narzuconych między podmiotami powiązanymi w wyniku istniejących między nimi powiązań. Nie każde korygowanie cen transferowych jest jednak korektą w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT. Chodzi bowiem wyłącznie o dostosowanie cen transferowych za dany okres rozliczeniowy do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej.

Rozliczenia z przeszłości

Korekta na podstawie art. 11e jest korektą retrospektywną, tj. odnosi się do rozliczeń między podmiotami powiązanymi dokonanych w przeszłości. Nie nawiązuje ona jednak do zmiany cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi na potrzeby transakcji realizowanych w kolejnych okresach rozliczeniowych. Podatnik zatem dokonuje tego typu korekty w sytuacji, gdy pomimo tego, że przy zawieraniu transakcji działał on racjonalnie i rzetelnie, by dochować zasady ceny rynkowej, zastosowana cena nie jest rynkowa.

Przepisy nie uwzględniają terminu

Opublikowane wyjaśnienia wskazują również kiedy należy dokonać korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT. Ta korekta obejmuje co do zasady korektę za dany rok podatkowy po jego zakończeniu. Niewykluczone jest jednak dokonanie jej w trakcie roku podatkowego, ale po zakończeniu innego okresu rozliczeniowego – na przykład miesiąca lub kwartału. Należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o CIT nie precyzują tego, w jakim terminie i za jaki okres należy dokonać korekty.

Kiedy należy dokonać korekty?

Z objaśnień wynika jednak, że należy to robić z częstotliwością, z jaką w porównywalnych warunkach dokonywałyby ich podmioty niepowiązane, uwzględniając faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej oraz zachowanie stron tej transakcji. Częstotliwość powinna zależeć zatem od specyfiki danej transakcji i stosowanego modelu rozliczeń, zmienności czynników ekonomiczno-gospodarczych mających wpływ na warunki transakcji, a także od dostępności wiarygodnych, obiektywnych danych porównawczych. Co do zasady korekta powinna zostać dokonana przed złożeniem zeznania rocznego za dany rok i powinna obejmować okres nie dłuższy niż jeden rok podatkowy.

Jak dokumentować korektę?

W wyjaśnieniach wskazano nadto, jakim dokumentem księgowym powinna zostać dokonana korekta cen transferowych. Uznano, że korygowanie cen transferowych może nastąpić w szczególności na podstawie: noty księgowej korygującej zbiorczo przychody lub koszty podmiotu powiązanego w odniesieniu do danej transakcji kontrolowanej, zbiorczej faktury korygującej, a także faktury korygującej konkretną fakturę lub pozycję z faktury z okresu rozliczeniowego. Wyboru tego dokumentu należy dokonywać indywidualnie, uwzględniając okoliczności stanu faktycznego oraz obowiązujące przepisy.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Dodatkowo w wyjaśnieniach wskazano szczegółowe warunki, dotyczące korekty na podstawie art. 11e ustawy o CIT, a także kompleksowe informacje na temat korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów. Specjaliści Kancelarii Magnet zdążyli już zapoznać się z całym, opublikowanym dokumentem. Chętnie udzielamy naszym klientom niezbędnych informacji na ten temat. Zapraszamy do kontaktu.