Ostatni dzień na rozliczenie CIT

Od dłuższego czasu w świecie podatków odbywa się prawdziwe żonglowanie terminami. Nieustannie dowiadujemy się o kolejnych zmianach dotyczących realizacji określonych obowiązków. Łatwo się w tym wszystkim pogubić. Właśnie dlatego przypominamy – 30 czerwca upływa termin rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2021 rok.

Więcej czasu na obowiązki podatkowe

Ustawowy termin na złożenie deklaracji rocznej CIT to 31 marca. Już od kilku lat przedsiębiorcy nie realizują jednak tego obowiązku we wskazanym czasie. Najpierw sprawcą oficjalnego przesunięcia terminu była pandemia COVID-19. W tym roku natomiast duża nowelizacja podatkowa określana mianem Polskiego Ładu. Ostatecznie zatem w 2022 roku przedsiębiorcy muszą złożyć deklaracje CIT-8 i CIT-8AB do 30 czerwca. Z kolei na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 28 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – termin na złożenie deklaracji CIT-8E został przedłużony aż do 30 września.

Czym jest deklaracja CIT-8?

Technicznie rzecz ujmując CIT-8 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty). Formularz ten składa każdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych. Do 30 czerwca 2022 roku należy złożyć zeznanie za rok 2021. Oczywiście termin 30 czerwca będzie obowiązywał większość podatników CIT, ale nie wszystkich. Terminy liczy się bowiem w odniesieniu do roku podatkowego. Co do zasady jest nim rok kalendarzowy, ale podatnik może inaczej postanowić w statucie albo w umowie spółki. Formularz CIT-8 składa się zatem co do zasady do końca trzeciego miesiąca roku następnego. Z wyjątkiem rzecz jasna sytuacji, w której dojdzie do formalnego przesunięcia tego terminu.

Jak poprawnie złożyć deklarację CIT-8?

Składając deklarację CIT-8 należy pamiętać przede wszystkim o tym, że w 2022 roku deklarację CIT-8 można złożyć wyłącznie elektronicznie. Trzeba zatem skorzystać z portalu e-Deklaracje. Konieczne jest też użycie przy tym podpisu kwalifikowanego. Niestety portal uniemożliwia podpisanie dokumentu podpisem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Oczywiście deklaracji CIT-8 nie musi składać prezes zarządu lub kilku członków zarządu, zgodnie z przyjętymi w spółce zasadami reprezentacji. To zadanie można również powierzyć pełnomocnikowi. To wymaga jednak złożenia dodatkowego pełnomocnictwa – na specjalnym druku UPL-1, a także w tradycyjnej formie pisemnej lub za pośrednictwem portalu ePUAP.

Co z załącznikami do deklaracji CIT-8?

Razem z deklaracją CIT-8 konieczne może stać się także przesłanie do urzędu skarbowego wymaganych załączników. Oczywiście stosuje się je w zależności od danej sytuacji, a właściwie sytuacji podatnika. Załącznikiem może być chociażby informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O), zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników grup kapitałowych (CIT-8AB), informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D), informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-ST) itd.

Trzeba też zapłacić podatek

Oprócz złożenia deklaracji w terminie do 30 czerwca należy także zapłacić należny podatek, ewentualnie różnicę między podatkiem należnym a zapłaconymi w ciągu roku podatkowego zaliczkami. Warto przy tym podkreślić, że złożenie deklaracji i zapłata podatku nie musi nastąpić równolegle – w tym samym dniu. Byleby te obowiązki zostały przez podatnika zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2022 roku. W wyniku rozliczenia CIT za 2021 rok podatnik może uzyskać także nadpłatę. Wówczas nie trzeba wykonywać żadnych operacji bankowych. Należna kwota zostanie zwrócona przez urząd skarbowy.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Nasi specjaliści na bieżąco udzielają klientom niezbędnej pomocy, związanej z obowiązkami podatkowymi, w tym również sprawozdawczymi. Świadczymy szeroko rozumiane doradztwo podatkowe i finansowe. Zapraszamy do kontaktu.