Nowelizacja ustawy o rachunkowości – nowy obowiązek już od 2024 r.

W marcu 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, w kwietniu została ona podpisana przez Prezydenta. Regulacja ta przewiduje istotne zmiany dla przedsiębiorców, a dokładniej duże, wielonarodowe przedsiębiorstwa. Te podmioty będą miały obowiązek publicznego ujawnienia sprawozdania związanego z podatkiem dochodowym płaconym w krajach, w których prowadzą działalność. Na co trzeba się zatem przygotować?

Dlaczego zdecydowano się na zmiany?

Nadchodzące zmiany są efektem implementacji przepisów unijnych do polskiego porządku prawnego, a dokładniej dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały. Duże przedsiębiorstwa będą musiały stosować nowe przepisy już od nowego roku obrotowego, rozpoczynającego się po dniu 21 czerwca 2024 r. Publikowane dane będą dotyczyły podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce lub mają siedzibę w Polsce i jednocześnie płacą podatki na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dla przypomnienia EOG obejmuje dzisiaj kraje Unii Europejskiej, a także Islandię, Norwegię i Liechtenstein.

Kim jest duży przedsiębiorca?

Przepisy precyzują, że nowy obowiązek zostanie nałożony na jednostki dominujące najwyższego szczebla grupy kapitałowej i niektóre jednostki samodzielne o odpowiednio skonsolidowanych przychodach. Obowiązek obejmie jednostki dominujące, których przychody ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3,5 miliarda złotych oraz jednostki samodzielne, których przychody ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym dla każdego z ostatnich dwóch lat obrotowych przekraczają kwotę 3,5 miliarda złotych.

Jak przygotować sprawozdanie?

Dane uwzględnione w sprawozdaniu będą musiały zostać przedstawione odrębnie dla wszystkich państw EOG, w których dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą. Dodatkowo te informacje będą musiały zostać rozbite na trzy kategorie: kwotę zysku lub straty przed opodatkowaniem, kwotę podatku dochodowego należnego w danym roku obrotowym, a także kwotę podatku dochodowego zapłaconego w danym roku podatkowym. Przedsiębiorcy będą składać sprawozdanie do KRS oraz publikować jednocześnie sprawozdanie na swojej stronie internetowej. Terminem na dopełnienie formalności będzie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

GRUPA MAGNET – rozumiemy wartość biznesu

Nowe przepisy mają służyć przeciwdziałaniu unikania opodatkowania poprzez wykorzystanie luk w krajowych i międzynarodowych przepisach podatkowych. Chodzi zatem o sytuacje, w których przedsiębiorcy dokonują transferu zysków z jednego kraju do drugiego w celu redukcji zobowiązania podatkowego. Zarówno specjaliści Magnet Finance sp. z o.o., jak i Magnet Audit sp. z o.o. są już gotowi na nadchodzące zmiany. Doradzimy, wyjaśnimy wątpliwości i pomożemy zrealizować nowe, ustawowe obowiązki. Zapraszamy do kontaktu.