Nowy JPK_VAT – nowe obowiązki przedsiębiorców

Od 1 października przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z nowym plikiem JPK_VAT. Rozliczenia będą dokonywane w nieco innym trybie, a każda faktura zostanie opisana dodatkowym, specjalnym kodem. Niedopełnienie nowych wymogów będzie wiązało się z surowymi karami.

Jak wygląda nowy JPK_VAT?

W ramach dokonanych zmian połączono ewidencję JPK_VAT oraz deklarację VAT-7 lub VAT-7K. Oznacza to, że przedsiębiorcy złożą tylko jeden dokument, a nie dwa osobne. Oczywiście wszystko nadal w formie elektronicznej. Tym samym JPK_VAT zyskał nowe oznaczenia – JPK_VAT7M dla rozliczeń miesięcznych oraz JPK_VAT7K dla rozliczeń kwartalnych. Nowy plik JPK_VAT to co do zasady obowiązek, dotyczący wszystkich podatników, zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Nie ma przy tym znaczenia wielkość przedsiębiorstwa oraz jego miesięcznych obrotów. Wyjątki przewidziano tylko w odniesieniu do usług taksówek osobowych, opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), a także pozostałych deklaracji podatkowych, w tym VAT-8, VAT-9M, VAT-10 oraz VAT-14, które będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Jak złożyć nowy JPK_VAT?

Nowy JPK_VAT będzie składany w dotychczasowej formie, czyli elektronicznej. Za okresy miesięczne będzie trzeba go przesłać do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Do 25 listopada rozliczymy się zatem za październik. Jeżeli 25 dzień miesiąca przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to podatnik będzie mógł przesłać JPK_VAT do pierwszego dnia roboczego po tym weekendzie. Tak jak do tej pory plik JPK_VAT będzie mógł zostać podpisany na trzy sposoby, czyli podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE), profilem zaufanym albo danymi autoryzującymi. W przypadku prawidłowego złożenia pliku JPK_VAT, wygenerowanie zostanie UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

A co z rozliczeniem kwartalnym?

Rozliczenie kwartalne również zostało nieco zmodyfikowane. Podatnicy złożą w ciągu kwartału trzy deklaracje. Za pierwszy i drugi miesiąc deklarację JPK_VAT7K jedynie w części dotyczącej ewidencji VAT. Zrobią to do 25 dnia miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym. Za trzeci miesiąc natomiast, a właściwie za cały kwartał deklarację JPK_VAT7K z wypełnionymi obiema częściami. W części deklaracyjnej będą musieli wskazać dane, dotyczące całego kwartału, a w części ewidencyjnej jedynie ostatniego miesiąca danego kwartału. Oczywiście termin to również 25 dzień miesiąca, następującego po zakończeniu rozliczanego kwartału.

Co zawiera nowy JPK_VAT?

Co do zasady poszczególne elementy nowego JPK_VAT nie uległy zmianie. W tym zakresie istnieje tylko jeden wyjątek. On zresztą wzbudził ostatnio wiele kontrowersji. To nowe oznaczenia, które będą niejako definiowały rodzaj świadczonych usług i sprzedawanych towarów. Wśród kodów GTU znajdziemy między innymi GTU_01 (dostawa napojów alkoholowych), GTU_05 (dostawa odpadów), GTU_10 (dostawa budynkó, budowli i gruntów), GTU_11 (świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych), GTU_12 (świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych).

Kary za niedopełnienie obowiązków

Niestety za niewywiązanie się z obowiązków albo błędne złożenie nowego pliku JPK_VAT grożą surowe kary. W ten sposób można bowiem zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej skarbowej. Art. 56 Kodeksu karnego skarbowego przewiduje karę grzywny, a w niektórych przypadkach również karę pozbawienia wolności. Dodatkowo w przepisach ustawy o VAT wprowadzono karę pieniężną w wysokości 500 złotych za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Specjaliści Kancelarii Magnet oferują swoje kompleksowe doradztwo w zakresie finansowym i podatkowym. Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach i przygotowujemy dla naszych klientów wygodne rozwiązania. Rozwiewamy też wszelkie wątpliwości, związane z nowymi obowiązkami podatkowymi, w tym nowym JPK_VAT. Zapraszamy do kontaktu.