Rok obrotowy a estoński CIT

Wielu przedsiębiorców w 2022 roku zdecydowało się na przejście na tak zwany estoński CIT. Teraz stają przed wyzwaniem dokonania prawidłowego rozliczenia końcoworocznego. Wiele kwestii może budzić wątpliwości – szczególnie wtedy, gdy spółka dokonała wyboru estońskiego CITU w trakcie trwania roku obrotowego. Jak sobie poradzić z trudnościami? Na to pytanie odpowiadają specjaliści Kancelarii Magnet.

Kilka słów o estońskim CIT

Dla przypomnienia – estoński CIT obowiązuje w Polsce od 2021 r. To nowy sposób opodatkowania – w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Ministerstwo Finansów promowało ten mechanizm jako ułatwiający przeprowadzanie inwestycji, a jednocześnie minimalizujący formalności przy rozliczeniu podatków. Dzisiaj z estońskiego CIT-u mogą skorzystać: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, a także proste spółki akcyjne. Aby przejść na estoński CIT należy złożyć stosowne zawiadomienie (formularz ZAW-RD). Teoretycznie trzeba to zrobić do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym dochody mają być opodatkowane ryczałtem. Ewentualnie można tego dokonać w trakcie roku obrotowego, ale należy wówczas zamknąć księgi rachunkowe z momentem przejścia na estoński CIT.

Na czym to wszystko polega?

Estoński CIT niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorców. Przede wszystkim mogą oni skorzystać z uproszczonego rozliczenia. Nie ma bowiem potrzeby liczenia między innymi kosztów podatkowych oraz amortyzacji. W ramach estońskiego CIT-u podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) płaci się też dopiero wtedy, gdy wspólnicy wypłacą sobie dywidendę. W praktyce spółka sama może określać czas i wysokość podatku do zapłaty. Nie istnieje nawet formuła zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy mają zatem większą elastyczność, a w ciągu roku łatwiej im zgromadzić środki na określone, planowane inwestycje. Podatek sam w sobie jest też niższy. Efektywna stawka podatkowa (CIT+PIT) dla małego podatnika w tradycyjnym modelu wynosi bowiem 26,29%, a w estońskim CIT tylko 20%. W przypadku dużych podatników różnica kształtuje się pomiędzy 34,39% a 25% – rzecz jasna z korzyścią dla estońskiego CIT-u.

Przejście na estoński CIT w trakcie roku podatkowego

Przejście na estoński CIT w trakcie roku podatkowego jest możliwe, ale nieco problematyczne. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że w takiej sytuacji konieczne jest rozliczenie klasycznego CIT-u, zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego. W odniesieniu do niektórych podmiotów potrzebne jest także badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Przykładowo zatem – jeżeli spółka przeszła na estoński CIT z dniem 1 czerwca 2022 r. to jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 maja 2022 r. oraz sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r.

Przejście na estoński CIT a obowiązki podatnika

Przejście na estoński CIT oznacza jednocześnie zmianę formy rozliczeń. Zamiast opodatkowania dochodu podatkowego podstawę opodatkowania będzie bowiem stanowił rozdysponowany zysk księgowy. W chwili przejścia na ryczałt od dochodów należy zatem dokonać ujednolicenia pomiędzy rozliczeniami podatkowymi i bilansowymi. To tak zwana korekta wstępna.

Konieczne jest sporządzenie informacji o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (CIT-KW). Na dzień poprzedzający dzień przejścia na estoński CIT należy natomiast wyodrębnić w kapitale własnym: 1) kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych, które przekazano na kapitały, a zostały wypracowane w latach poprzedzających pierwszy rok wejścia na opodatkowanie ryczałtem; 2) kwotę niepokrytych strat, które zostały poniesione w latach poprzedzających pierwszy rok wejścia na opodatkowanie ryczałtem. Poza tym należy rozliczyć klasyczny CIT, a zatem złożyć formularz CIT-8.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu sprawozdania finansowego po przejściu na estoński CIT albo Twoją spółkę obejmuje obowiązek badania sprawozdania finansowego, jesteśmy do Twoich usług. Specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych oraz innych usługach atestacyjnych określanych mianem audytu. Oferujemy pomoc przy badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przeglądach rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych, przeglądach ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych. Jednocześnie oferujemy wsparcie dla biur rachunkowych w wykonywaniu ich codziennych obowiązków oraz rozwiązywania problemów powstałych na gruncie ustaw podatkowych. Zapraszamy do kontaktu.