Odliczenie podatkowe z tytułu darowizny – jak zrobić to poprawnie?

Agresja wojsk rosyjskich na Ukrainę wywołała poruszenie w całej Europie. Polacy rzucili się na pomoc wschodnim sąsiadom, organizując różnorodne formy zbiórek. Warto zatem pamiętać o tym, że przekazaną darowiznę można odliczyć od podatku. Trzeba jednak spełnić kilka ustawowych wymogów. Jakich? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Kto może odliczyć darowiznę od dochodu?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy spełnili cztery przesłanki. Po pierwsze zatem przekazali w danym roku podatkowym darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego lub krwiodawstwa. Po drugie byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany). Po trzecie posiadają dowody, z których wynika wysokość poniesionych wydatków. Po czwarte natomiast przekazanej darowizny nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu) albo darowizna nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jak udowodnić dokonanie darowizny?

Przekazanie darowizny należy w odpowiedni sposób udokumentować. Można to zrobić chociażby przy pomocy wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy. W przypadku darowizny innej niż pieniężna można natomiast przedłożyć organom administracji skarbowej dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. W odniesieniu do kwot i rzeczy przekazywanych na rzecz kościelnych osób prawnych na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła konieczne jest natomiast posiadanie dokumentu potwierdzającego przekazanie darowizny oraz pokwitowania otrzymania darowizny, sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą, a także dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy (w przypadku darowizny pieniężnej) lub dokumentu, z którego wynika wartość darowizny (w przypadku darowizny niepieniężnej).

Ile można odliczyć?

Co do zasady odliczeniu podlega cała kwota lub wartość przekazanej darowizny. Jeżeli obdarowany otrzymał towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT), to za kwotę darowizny uważa się wartość brutto tych towarów wraz z podatkiem VAT. Podatnik VAT powinien jednak pomniejszyć wartość brutto o tę część podatku naliczonego, którą miał prawo odliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organy administracji skarbowej mogą kwestionować wysokość odliczenia, jeżeli odliczona kwota jest wyższa niż wartość rynkowa podarowanej rzeczy. Jednocześnie wszystkie przekazane darowizny nie mogą przekroczyć progu 6 procent dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa wysokość odliczenia jest równoznaczna z ekwiwalentem pieniężnym za pobraną krew lub jej składniki, który określony został w przepisach odrębnych.

Kiedy darowizna odliczana jest od dochodu, a kiedy od przychodu?

Wiele osób ma także dylemat, dotyczący odliczenia darowizny od dochodu lub od przychodu. Wyjaśniamy zatem, że od dochodu odlicza się darowiznę przekazaną przez podatnika opodatkowanego według skali. Z kolei od przychodu odliczana jest kwota lub wartość darowizny przekazanej przez podatnika rozliczającego się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oczywiście stosownych odliczeń dokonuje się dopiero w rozliczeniu rocznym, czyli odpowiednio formularzu PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Specjaliści Kancelarii Magnet świadczą kompleksowe doradztwo podatkowe, finansowe i prawne. Udzielamy naszym klientom niezbędnego wsparcia przy wszelkich rozliczeniach z organami administracji skarbowej. Zapraszamy do kontaktu.