Plan przekształcenia krok po kroku

Przedsiębiorcy raz na jakiś czas decydują się na dokonanie zmiany formy prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej ku tej decyzji pchają ich zmiany w prawie dotyczące opodatkowania albo różnorodne plany inwestycyjne. Z reguły przekształceniu ulegają spółki, ale zdarza się również przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę. Tak czy inaczej ten krok wymaga sporządzenia planu przekształcenia.

Cztery etapy planu przekształcenia

Zasadniczo sporządzenie planu przekształcenia składa się z czterech etapów. Pierwszy z nich obejmuje ustalenie terminu oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów. Kluczowa w tym zakresie jest rola profesjonalnego pełnomocnika. Najczęściej bowiem to właśnie adwokat albo radca prawny przeprowadza klienta przez proces przekształcenia. On wyjaśnia wszelkie warianty oraz przygotowuje wstępny draft planu przekształcenia. Warto przy tym pamiętać, że w odniesieniu do jednoosobowej działalności gospodarczej obowiązuje forma notarialna. W kolejnym kroku konieczne jest przygotowanie sprawozdania finansowego oraz dokonanie wyceny aktywów i pasywów na dowolny dzień w miesiącu poprzedzającym termin sporządzania planu. To już zadanie księgowego. W trzecim kroku powstaje ostateczny plan przekształcenia, a także projekt oświadczenia/uchwały i umowy/statutu. W ramach czwartego kroku zmiana musi natomiast zostać zgłoszona do sądu rejestrowego.

Co powinien zawierać plan przekształcenia?

Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia oraz określenie wartości udziałów albo akcji wspólników, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym (sporządzonym dla celów przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe). Dodatkowo plan powinien zawierać załączniki: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy lub statutu spółki przekształconej, wycenę składników majątku (czyli aktywów i pasywów spółki), a także wskazane wyżej, sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe oraz wycena aktywów i pasywów są wymagane także w przypadku tych przedsiębiorców jednoosobowych oraz tych spółek, które nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych ani składania sprawozdań finansowych do sądu rejestrowego i do urzędu skarbowego.

Ważne także badanie planu przekształcenia

Niektóre podmioty będą musiały także pomyśleć o przeprowadzeniu badania planu przekształcenia. Nie każdy podmiot podlega temu obowiązkowi. Dotyczy on wyłącznie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową oraz przekształcenia jakiejkolwiek spółki w spółkę akcyjną. Badanie planu przekształcenia przeprowadza oczywiście biegły rewident. On weryfikuje poprawność i rzetelność planu przekształcenia. Poszukiwanie biegłego rewidenta warto rozpocząć już na etapie składania wniosku do sądu. Biegłego rewidenta wyznacza bowiem sąd i powinien zrobić to w terminie miesiąca od złożenia wniosku. Samo badanie należy natomiast wykonać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wyznaczenia audytora.

Badanie planu przekształcenia – jak się do niego przygotować?

Plan przekształcenia przypomina trochę proces badania sprawozdania finansowego. Biegły rewident zaczyna je zatem od skompletowania dokumentów obrazujących sytuację finansową badanego przedsiębiorstwa. W samym procesie badania jest jednak kilka różnic. Nie ma na przykład badania wstępnego, ale jest wstępna konsultacja i weryfikacja załączników finansowych. Nie ma także obowiązku uczestnictwa w inwentaryzacji oraz niezależnych potwierdzeń stron trzecich, chyba że nie można w inny sposób zweryfikować sald. Przygotowując się do badania należy pomyśleć o udostępnieniu biegłemu rewidentowi wszystkich potrzebnych dokumentów oraz zapewnieniu udziału osób, które mają wiedzę na temat prowadzonych w danym podmiocie transakcji.

Magnet Audit sp. z o.o. – bezpieczeństwo i stabilny rozwój Twojej firmy

W ramach świadczonych usług atestacyjnych oferujemy także usługę badania planu przekształcenia. Biurom rachunkowym oraz kancelariom udzielamy natomiast informacji na temat prawidłowego sporządzenia planu przekształcenia. Potrzebujesz pomocy naszych specjalistów? Zapraszamy do kontaktu.