Polska Izba Biegłych Rewidentów – nowy Kodeks Etyki już obowiązuje

Nowy Kodeks Etyki Biegłych Rewidentów, opublikowany przez PIBR i obowiązujący od 1 lipca 2024 r., wprowadza istotne zmiany i wytyczne mające na celu podniesienie standardów etycznych w tym zawodzie. W naszym najnowszym artykule przedstawiamy jego kluczowe elementy.

Podstawowe zasady etyki

Kodeks podkreśla znaczenie fundamentalnych zasad etyki, takich jak uczciwość, obiektywizm, kompetencje zawodowe, staranność, poufność i profesjonalne zachowanie. Biegli rewidenci muszą działać zgodnie z tymi wartościami w każdej sytuacji zawodowej. Uczciwość oznacza działanie zgodnie z prawdą i unikanie wszelkich działań, które mogą wprowadzać w błąd. Obiektywizm zobowiązuje biegłych rewidentów do zachowania bezstronności i unikania konfliktów interesów, które mogą wpływać na ich osąd zawodowy. Biegli rewidenci są także zobowiązani do utrzymywania wysokiego poziomu wiedzy zawodowej i wykonywania swoich obowiązków z najwyższą starannością. Biegli rewidenci muszą nadto zapewnić, że wszelkie informacje poufne nie będą ujawniane bez odpowiedniego upoważnienia, chyba że istnieje prawny lub zawodowy obowiązek ich ujawnienia.

Niezależność i zarządzanie zagrożeniami

Jednym z głównych filarów Kodeksu, któremu ten akt poświęca wiele uwagi jest również niezależność biegłych rewidentów. Wskazano na potrzebę unikania konfliktów interesów i sytuacji, które mogłyby zagrozić niezależności audytora. Kodeks zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące działań, które mogą wpływać na niezależność biegłego rewidenta, oraz procedury oceny i zarządzania ryzykiem związanym z niezależnością. W Kodeksie wprowadzono również systematyczne podejście do identyfikacji, oceny i zarządzania zagrożeniami etycznymi. Biegli rewidenci muszą aktywnie monitorować swoje działania i podejmować odpowiednie kroki w celu minimalizacji ryzyka naruszenia zasad etyki.

Komunikacja z interesariuszami i odpowiedzialność społeczna

Kodeks podkreśla także konieczność transparentnej komunikacji z interesariuszami, w tym z klientami i resztą społeczeństwa. Jasne i otwarte informowanie o wynikach audytów, podejmowanych działaniach oraz ewentualnych konfliktach interesów jest kluczowe dla utrzymania zaufania publicznego. Nowy Kodeks kładzie również nacisk na odpowiedzialność społeczną biegłych rewidentów. Obejmuje to działanie na rzecz dobra publicznego, przestrzeganie przepisów prawa oraz angażowanie się w inicjatywy społecznie odpowiedzialne.

Edukacja i rozwój zawodowy oraz odpowiedzialność dyscyplinarna

Kodeks zachęca biegłych rewidentów do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestnictwo w szkoleniach i kursach jest niezbędne dla utrzymania wysokich standardów profesjonalizmu. Jednocześnie Kodeks wprowadza bardziej rygorystyczne procedury postępowania dyscyplinarnego w przypadku naruszenia zasad etyki. Kodeks określa sankcje i kary za działania niezgodne z zasadami, co ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu odpowiedzialności zawodowej.

Współpraca międzynarodowa

Warto też wspomnieć o wymogach międzynarodowych standardów etycznych. One pozwalają na harmonizację zasad działania biegłych rewidentów w Polsce z praktykami globalnymi. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami audytorskimi i przestrzeganie globalnych standardów etycznych są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i reputacji polskiego rynku audytorskiego.

GRUPA MAGNET – wspieramy rozwój biznesu

Podsumowując, nowy Kodeks Etyki Biegłych Rewidentów w Polsce stanowi kompleksowy dokument, który ma na celu wzmocnienie zaufania do zawodu biegłego rewidenta poprzez podniesienie standardów etycznych i zawodowych. Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie, że biegli rewidenci będą działać w sposób przejrzysty, odpowiedzialny i zgodny z najwyższymi standardami etyki zawodowej. Aczkolwiek wskazane w nowym Kodeksie Etyki wartości są tymi, którymi nasi specjaliści kierują się już od dawna.