Poznaj problemy naszych klientów związane z późnym badaniem sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego to ważny obowiązek spółki. Warto natomiast o nim pomyśleć nie tylko wtedy, gdy na przedsiębiorstwo nakłada taki obowiązek ustawa. Dlaczego? Poznaj problemy naszych klientów i sam odpowiedz sobie na to pytanie.

Zafałszowana sytuacja finansowa

Prezes spółki X przez kilka lat żył w błogiej nieświadomości. Myślał, że aktywa i pasywa firmy kształtują się na określonym poziomie. W oparciu o posiadane dane dokonywał wszelkich decyzji biznesowych. W którymś momencie zdecydował się jednak na zweryfikowanie kondycji finansowej swojej firmy. Zlecił zatem naszym specjalistom przeprowadzenie kompleksowego audytu. Niestety bardzo rozczarował się wynikiem… Okazało się bowiem, że kondycja firmy jest gorzej niż zła…

Późne badanie sprawozdania finansowego albo zaniechania tego badania może mieć poważne konsekwencje. Oczywiście nie mówimy tutaj nawet o obowiązujących przepisach i konsekwencjach przewidzianych przez ustawę. Czasem bardzo rozczarować mogą się także zarządzający podmiotami, które wcale nie były zobligowane do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Ta czynność dokonywana przez biegłego rewidenta pozwala bowiem na uzyskanie szerokiej, kompleksowej informacji na temat stanu finansów przedsiębiorstwa. Wielu zarządzających firmami wreszcie dowiaduje się zatem jak naprawdę wygląda kondycja finansowa ich spółki. Nie trzeba zatem nikogo przekonywać o tym, że niepełny ogląd na sytuację finansową firmy przekłada się na wprowadzenie jej właściciela w błąd, a także uzyskanie błędnej wskazówki do dalszych decyzji zarządu.

Nieuzyskanie kredytu lub nieprzedłużenie linii kredytowej

Zarządzający firmą Y z rozmachem planował wielkie inwestycje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W jego marzeniach firma miała stać się prawdziwym potentatem na rynku. Rozpisał sobie szczegółowy biznesplan, oszacował koszty i planowane zyski. Jego marzenia zweryfikowała jednak rzeczywistość. Po czasie okazało się, że nie uzyska kredytu na sfinansowanie inwestycji. Bank negatywnie ocenił bowiem kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Niejasna i niezweryfikowana sytuacja finansowa przedsiębiorstwa daje podstawę bankom do dokonania odmowy udzielenia kredytu lub nieprzedłużenia dotychczasowej linii kredytowej. Jeżeli nie wiadomo jaka jest dokładnie kondycja finansowa firmy, to trudno mówić o jej rzetelności i transparentności. Taki partner biznesowy nie rokuje jako podmiot, który będzie konsekwentnie i przede wszystkim terminowo spłacał swoje zobowiązania. Nawiązując współpracę z takimi podmiotami jak chociażby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nigdy nie ma pewności czy uda się odzyskać pożyczone im pieniądze lub wyegzekwować określone, inne roszczenia. Jak powszechnie bowiem wiadomo wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o. jest znacząco ograniczona. Trudno się zatem dziwić bankom, innym instytucjom finansowym, a także potencjalnym partnerom biznesowym, że sprawozdanie z badania stanowi dla nich niezwykle istotną informację.

Odkrycie przeterminowanych wierzytelności

Prezes przedsiębiorstwa Z przez lata żył w błogiej nieświadomości. Wydawało mu się, że jego dział finansowy czuwa nad wszelkimi przepływami finansowymi w obrębie firmy. Ich oku nie umknie zatem żadna wierzytelność wymagająca egzekwowania. Bardzo się zdziwił, gdy przeprowadzony przez naszych specjalistów audyt wykazał przeterminowane wierzytelności.

Nie decydując się na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego można nie tylko podjąć złą decyzję na przyszłość czy nie uzyskać kredytu. Strata z tego powodu może być jeszcze bardziej odczuwalna. Nasi klienci niejednokrotnie się o tym przekonali, kiedy czytając sprawozdanie z badania odkrywali, że posiadają szereg wierzytelności. Problem polegał jednak na tym, że wszystkie albo większość z nich uległa przedawnieniu. Gdyby zatem zarządzający przedsiębiorstwami regularnie korzystali z pomocy biegłych rewidentów, z pewnością nie musieliby borykać się z takimi problemami. Wszelkie bieżące zaległości ich kontrahentów na bieżąco byłyby identyfikowane i mogłyby być dochodzone. Niewykluczone zresztą, że bieżące czuwanie nad realizowanymi płatnościami umożliwiłoby zakończenie spraw nawet na etapie przedsądowym (polubownie). Bez konieczności prowadzenia sporów sądowych.

Dlaczego nie warto czekać z audytem?

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego pozwoli na zyskanie „spokojnej głowy” zarządzających przedsiębiorstwami i ich właścicieli. „Święty spokój” w wielu sytuacjach jest natomiast cenniejszą wartością niż cokolwiek innego. To też prosta droga do realizowania najważniejszych celów firmy – stałego rozwoju, mądrych inwestycji i płynności finansowej. Warto przy tym podkreślić, że w zasadzie nie ma przedsiębiorstw, w których nie warto niczego poprawiać. Każdy przeprowadzony przez naszych specjalistów audyt wykrywa większe lub mniejsze nieprawidłowości. Nie będą one jednak problemem dla firmy, o ile w porę zarządzające nimi osoby podejmą odpowiednie działania. Nie czekaj zatem i jeszcze dzisiaj zadzwoń do biegłego rewidenta.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest badanie sprawozdań finansowych. Oferujemy też inne usługi atestacyjne określane wspólnie mianem audytu. Dokonujemy badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przeglądów rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych, przeglądów ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, badania współczynników zużycia energii elektrycznej oraz częściowego zwrotu akcyzy. Nadto przeprowadzamy audyty wykorzystania środków unijnych i innych dotacji, a także due diligence. Zapraszamy do kontaktu.