Składanie czynnego żalu drogą elektroniczną wciąż skuteczne

Z opublikowanego w środę komunikatu Ministerstwa Finansów wynika, że składanie czynnego żalu drogą elektroniczną wciąż jest skuteczne. Dlaczego w tym zakresie mogły istnieć jakiekolwiek wątpliwości podatników? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest czynny żal?

Przede wszystkim należy wyjaśnić, czym w zasadzie jest czynny żal. Formalnie rzecz ujmując to zachowanie sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, polegające na naprawieniu „szkody”, a także zawiadomieniu o tym fakcie właściwego organu administracji skarbowej. Oczywiście określenie „sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego” brzmi bardzo poważnie. Najczęściej chodzi jednak o osoby – podatników, którzy po prostu przegapili termin do dokonania określonej czynności. Może być to obowiązek zapłaty określonego podatku, złożenie stosownej deklaracji albo dokonanie odpowiedniego zgłoszenia o dokonaniu danej czynności. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, w którym podatnicy muszą pamiętać o wielu obowiązkach podatkowych, dokonywanie czynnego żalu nie należy do rzadkości.

Dlaczego istniały wątpliwości w zakresie formy elektronicznej?

Należy przypomnieć, że od 5 października przepis art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego zyskał nowe brzmienie. Zgodnie z aktualną wersją zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, potocznie zwane „czynnym żalem” wnosi się do właściwego organu na piśmie alb ustnie do protokołu. Wcześniej natomiast ten sam przepis wskazywał, że zawiadomienie wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się natomiast kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy. Czy nowa wersja uniemożliwia zatem wniesienie czynnego żalu drogą elektroniczną? Nie i właśnie to potwierdziło Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów potwierdziło

W komunikacie z 13 października 2021 r. stwierdzono, że złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną, czyli chociażby za pośrednictwem portali e-PUAP lub e-Urząd Skarbowy, pozostaje skuteczne nawet po 5 października 2021 r. W ocenie Ministerstwa Finansów wolą ustawodawcy było bowiem, aby określenie „na piśmie” dotyczyło zarówno formy papierowej, jak i elektronicznej. Na marginesie należy podkreślić, że już samego z uzasadnienia do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych jednoznacznie wynikało, że zmiana w zakresie stosowanej w przepisach prawa terminologii – polegająca na zamianie wyrazu „pisemne” na wyrażenie „na piśmie” miała wyłącznie na celu zrównoważenie postaci papierowej z postacią elektroniczną. Oczywiście wprowadzona zmiana nie była nagła. Uchwalono ją nowelizacją z 18 listopada 2020 r. Miała jednak w tym zakresie długie vacatio legis, bo prawie roczne.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstwa

Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w obowiązujących przepisach. Stale informujemy też naszych klientów o ewentualnych, istotnych dla nich modyfikacjach. Pomagamy nadto w realizacji różnorodnych obowiązków podatkowych. Zapraszamy do kontaktu.