Składanie sprawozdań finansowych przez podatników CIT

Od 1 października 2018 r. obowiązują zupełnie nowe zasady składania sprawozdań finansowych. Teraz wszystko odbywa się drogą elektroniczną, poprzez specjalny system teleinformatyczny, udostępniony przez Ministra Sprawiedliwości. Zasada jest teoretycznie prosta, a jednak nieustannie rodzi wiele wątpliwości i problemów. Kłopoty pojawiają się chociażby w odniesieniu do składania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Jak zrobić to poprawnie?

Przepisy ustawy o CIT

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) podatnicy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Od tej zasady istnieje jedno wyłączenie, wskazane w tym samym przepisie. Wyłączone spod tego obowiązku są bowiem podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Co z podmiotami wpisanymi do KRS?

Jak zatem wygląda sytuacja w odniesieniu do podmiotów, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego? Ci podatnicy nie będą musieli przekazywać osobno, sporządzonych sprawozdań finansowych, do właściwych urzędów skarbowych. Sprawozdanie finansowe trafi wyłącznie do KRS. Po dokonaniu stosownej wzmianki w rejestrze albo po wydaniu postanowienia o przyjęciu tych dokumentów do akt, to sąd samodzielnie przekaże sprawozdanie do właściwego urzędu skarbowego (oczywiście za pośrednictwem systemu teleinformatycznego).

Czy urząd skarbowy korzysta z innego systemu?

Co również istotne, Krajowa Administracja Skarbowa również dysponuje własnym systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem którego otrzymuje składane sprawozdania finansowe. Jest nim tak zwany Centralny Rejestr Danych Podatkowych. System ten stosuje się nie tylko do wymiany danych, związanych ze złożonym sprawozdaniem, ale również do gromadzenia oraz przetwarzania danych, wynikających z deklaracji składanych przez podatników, płatników i ich następców prawnych, decyzji, postanowień oraz innych dokumentów, związanych z obowiązkami, wynikającymi z prawa podatkowego i celnego, tytułów wykonawczych i innych dokumentów przekazywanych naczelnikowi urzędu skarbowego w celu realizacji jego zadań i tak dalej.

Czy istnieją podatnicy CIT zobowiązani do złożenia sprawozdania w US?

Należy też pamiętać o tym, że istnieją podmioty, które chociaż są podatnikami CIT, będą musiały złożyć sprawozdanie finansowe również do urzędu skarbowego. Mowa o podatnikach CIT niewpisanych do KRS, czyli na przykład stowarzyszeniach, fundacjach i tak dalej. Te podmioty są uwzględniane w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Kancelaria Magnet

Kancelaria Magnet na co dzień doradza przedsiębiorcom, w jaki sposób poprawnie sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe. Wiemy, jak wiele problemów wynika z tego obowiązku, dlatego na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach i kolejne informacje, pojawiające się na stronach sądów, organów skarbowych i poszczególnych ministerstw.