Kiedy należy prowadzić pełną księgowość?

Obowiązek prowadzenia księgowości dotyczy wszystkich przedsiębiorców, działających na terenie Polski. W odniesieniu do pewnej grupy firm, jest on jednak nieco bardziej rozbudowany. Stosowana w nich ewidencja musi cechować się na tyle dużą szczegółowością, aby dawać pełen obraz przepływów finansowych w firmie. Kogo dotyczy pełna księgowość? Co obejmuje? Co należy o niej wiedzieć?

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Z pełną księgowością “zaprzyjaźnić” muszą się przede wszystkim kierujący spółkami akcyjnymi, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowo-akcyjnymi. Tam szczegółowa ewidencja jest obowiązkiem niezależnie od osiąganego przez te podmioty dochodu. Taką formę księgowości przymusowo wybiorą również osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Dodatkowo pełna księgowość obejmie jednostki organizacyjne, działające na podstawie odrębnych przepisów – między innymi Prawa bankowego oraz przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, gminy, powiaty, województwa i ich związki,
a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.Co obejmuje pełna księgowość?

Pełna księgowość związana jest z prowadzeniem tak zwanych ksiąg rachunkowych. Obejmują one przede wszystkim dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), zestawienie obrotów i sald księgi głównej, zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Jak rzetelnie prowadzić księgi?

Prowadząc pełną księgowość należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, aby każda podejmowana czynność i dokonywana transakcja, opatrzone były stosowną datą. Nadto, poszczególne dokumenty (dowody księgowe) muszą otrzymać swój indywidualny numer. Trzeba również wiedzieć w jaki sposób jasno i klarownie opisywać określone zdarzenia gospodarcze. Pełna księgowość musi cechować się spójnością i przejrzystością.

Kiedy można skorzystać z formy uproszczonej?

Warto również zaznaczyć, że niektóre podmioty mogą skorzystać z uproszczonej formy księgowości. Te jednostki między innymi złożą nieco “okrojone” sprawozdanie finansowe. W ramach tej grupy ustawa o rachunkowości wymienia przede wszystkim: stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, a także przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych oraz tzw. jednostki mikro i małe czyli m.in. osiągające przychody ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy o wysokości nie przekraczającej odpowiednio: 3 000 000 złotych i 34 000 000 zł i wartość majątku na dzień bilansowy w wysokości odpowiednio: 1 500 000 zł i 17 000 000 zł.

Czym tradycyjna księgowość różni się od pełnej?

Podsumowując, wskażmy zatem czym pełna księgowość różni się od tej tradycyjnej, charakterystycznej dla małych, jednoosobowych działalności gospodarczych. Bazowa, prosta formuła księgowości obejmuje jedynie wycinek tego, co należy udokumentować w ramach pełnej księgowości. Ewidencja księgowa dla spółek z o.o. oraz innych podmiotów, określonych ustawą o rachunkowości, jest bardzo szczegółowa i rozbudowana, aby jak najpełniej przedstawiać wszelkie przepływy finansowe w ramach tego podmiotu.

Czy warto korzystać z pomocy profesjonalistów?

Z uwagi na wymaganą precyzję i kompleksowość pełna księgowość jest trudniejsza do prowadzenia niż księgowość w tradycyjnej formule i dla niewprawionych może okazać się barierą nie do “przeskoczenia”. Warto wtedy pomyśleć o skorzystaniu z profesjonalnej pomocy. Dobór odpowiedniego biura księgowego da nam pewność, że sporządzone dokumenty są poprawne i rzetelne, a nadto odciążą nas z tego przykrego, czasochłonnego obowiązku. Kancelaria Magnet nie jest biurem księgowym. Na co dzień współpracujemy jednak z profesjonalnymi biurami księgowymi oraz niejednokrotnie wspomagamy je w zakresie doradztwa podatkowego.