Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty – najczęściej zadawane pytania

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o obowiązku złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty. Niektórzy przedsiębiorcy będą musieli zrealizować go do końca stycznia. Na gruncie tego zagadnienia wciąż powstaje jednak wiele wątpliwości. Odpowiadamy zatem na najczęściej zadawane pytania.

Jaki przychód należy brać pod uwagę?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się przede wszystkim nad tym, jak obliczyć przychód, aby stwierdzić czy sprawozdanie trzeba składać, czy też nie. W tym zakresie należy kierować się zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Chodzi zatem o rozumienie pojęcia przychodu, jakie jest stosowane w ramach zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. W 2021 roku sprawozdanie złożą więc podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy uzyskali przychód przekraczający 50 milionów euro w roku podatkowym zakończonym w 2019 r. Oczywiście niezależnie od tego sprawozdanie składają też wszystkie grupy kapitałowe.

Rok kalendarzowy czy rok obrotowy?

Należy też zauważyć, że w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom ustawodawca posłużył się pojęciem roku kalendarzowego, a nie roku obrotowego. W sprawozdaniu za 2020 r., składanym w 2021 r., należy zatem uwzględnić płatności dokonane w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. włącznie. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że rok rozliczeniowy również obejmuje dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Czy w sprawozdaniu należy uwzględnić transakcje z przedsiębiorcami zagranicznymi innymi niż ujęci w art. 2 ustawy?

W oparciu o art. 13a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w sprawozdaniu należy uwzględnić dane, dotyczące wartości świadczeń pieniężnych. Jak wynika natomiast z art. 4 pkt 1a tej ustawy świadczeniem pieniężnym jest wynagrodzenie za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej. Transakcja handlowa z kolei to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2 ustawy, zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. Sprawozdanie powinno zatem ograniczać się wyłącznie do tych transakcji.

Czy w sprawozdaniu należy uwzględnić transakcje z podmiotami powiązanymi?

Jeżeli podmioty powiązane zawierają umowy, spełniające określone w ustawie kryteria transakcji handlowej, to sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty również powinno je obejmować. W przepisach nie ma bowiem jakichkolwiek wyłączeń w odniesieniu do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ogólne reguły, wskazane w ustawie powinny dać precyzyjną odpowiedź na to pytanie.

Jak raportować świadczenia częściowe?

Niekiedy obowiązkowi raportowania mogą również podlegać świadczenia częściowe. Wówczas maksymalny termin zapłaty określony w ustawie stosuje się do każdej części świadczenia pieniężnego. Jeżeli zatem strona transakcji handlowej dostarcza towar partiami, to termin zapłaty za każdą partię nie może przekroczyć maksymalnego terminu zapłaty. Z reguły to termin 30-dniowy lub 60-dniowy.

Jak raportować świadczenie, które tylko częściowo uregulowano po terminie?

Może się zdarzyć, że dane świadczenie pieniężne zostanie uregulowane częściowo w terminie zapłaty, a częściowo po upływie tego terminu. Wówczas musi to znaleźć odzwierciedlenie w sprawozdaniu. Świadczenie należy zatem po prostu podzielić na część zapłaconą w terminie oraz część niezapłaconą w terminie.

Jak raportować przedpłaty?

Z kolei wartości przedpłat otrzymanych za towary lub usługi, które to nie zostały jeszcze dostarczone lub wykonane i za które nie zostały jeszcze wystawione faktury, nie trzeba uwzględniać w sprawozdaniu. Taki obowiązek powstanie dopiero wtedy, gdy zostanie wystawiona faktura VAT. Nawet jeżeli przedpłata wpłynęła na konto przedsiębiorcy w 2019 r., a fakturę wystawiono już w 2020 r., to taką transakcję należy uwzględnić w sprawozdaniu za 2020 r.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój biznesu

Nasi specjaliści pomagają klientom w realizacji różnorodnych obowiązków podatkowych. Oferujemy rzetelne i kompleksowe doradztwo podatkowe oraz finansowe. Chętnie odpowiadamy też na wyżej wskazane oraz inne pytania, dotyczące sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty. Zapraszamy do kontaktu.