Transakcje z podmiotami powiązanymi – co należy wykazać?

Informacja o cenach transferowych (TPR) oraz lokalna dokumentacja cen transferowych to dokumenty, które sprawiają przedsiębiorcom wiele problemów. Przede wszystkim z uwagi na nieustannie zmieniające się w tym zakresie przepisy. Wykazywanie transakcji z podmiotami powiązanymi jest natomiast ważnym obowiązkiem podatkowym. Jak zatem zrobić to poprawnie? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Czym są podmioty powiązane?

Podmioty powiązane zostały precyzyjnie zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT – podmiotami powiązanymi są: 1) podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub 2) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: ten sam inny podmiot, małżonek, krewny, powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, 3) spółka niebędąca osobą prawną i jej wspólnik, lub, 4) spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jej komplementariusz, lub, 5) spółka jawna będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i jej wspólnik, lub 6) podatnik i jego zagraniczny zakład. Podobnie podmioty powiązane zostały zdefiniowane w ustawie o CIT.

Jakie obowiązki mają podmioty powiązane?

Podatnicy PIT i CIT, którzy zawarli transakcje z podmiotami powiązanymi, muszą przekazać właściwym organom informację TPR oraz oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Co przy tym istotne, istnieją określone progi dokumentacyjne dla jednorodnej transakcji kontrolowanej. Dla transakcji towarowych to 10 milionów złotych, dla transakcji finansowych to także 10 milionów złotych, dla transakcji usługowych to 2 miliony złotych i dla pozostałych transakcji niż wymienione – również 2 miliony złotych. Ustalając wartość transakcji kontrolowanej należy pomniejszyć ją po podatek od towarów i usług (VAT), a zatem uwzględnia się tylko wartość netto. Ustawa o PIT i ustawa o CIT przewidują też wyłączenia w odniesieniu do niektórych transakcji. Katalog tych wyłączeń znajduje się w art. 11n ustawy o CIT oraz art. 23z ustawy o PIT.

Jakie transakcje z podmiotami powiązanymi należy wykazać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w informacji o cenach transferowych podatnicy muszą wykazać wszystkie transakcje kontrolowane, które są objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Ujawnione powinny zostać także transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (w oparciu o art. 11n pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 23z pkt 1 ustawy o PIT), a zatem transakcje krajowe, których wartość przekroczyła wspomniane wcześniej progi dokumentacyjne.

Trzecią grupą transakcji, które należy wykazać w TPR są transakcje wskazane we wspomnianych art. 11n pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 23z pkt 1 ustawy o PIT, czyli inne niż transakcje kontrolowane, ale realizowane bezpośrednio z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym. Z tym tylko zastrzeżeniem, że wartość tych transakcji musi przekroczyć wskazany w przepisach próg sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczący rajów podatkowych.

TPR – co musi zawierać?

W TPR należy wykazać ściśle określone informacje. Obowiązujący katalog obligatoryjnych elementów zawiera w szczególności cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana. Ponadto należy uwzględnić dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego składana jest informacja. Trzeba też wskazać ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja, informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych, informacje dotyczące metod i cen transferowych, a także dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące podawanych danych lub informacji.

Kiedy należy zrealizować ustawowe obowiązki?

Ustawowe obowiązki związane z dokonywanymi transakcjami z podmiotami powiązanymi należy zrealizować do 31 marca 2023 r. Przewidziane w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT terminy przedłużono bowiem ustawą z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową – o 3 miesiące. Pierwotnie granicznym terminem był 31 grudnia 2022 r. Do 31 marca 2023 r. należy zatem złożyć: informację o cenach transferowych (TPR) – Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – właściwemu urzędowi skarbowemu.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Wiemy, jak trudna jest dzisiaj realizacja wszystkich obowiązków podatkowych. Przedsiębiorcy na każdym kroku muszą realizować dodatkowe powinności raportowania w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Nasi specjaliści świadczą zatem kompleksową pomoc związaną ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Wyjaśniamy zawiłości, udzielamy niezbędnych informacji i wspieramy w realizacji obowiązków podatkowych. Zapraszamy do kontaktu.