Ulga za złe długi mimo postępowania upadłościowego dłużnika

15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że polskie przepisy, dotyczące ulgi za złe długi są częściowo niezgodne z obowiązującą dyrektywą unijną o VAT. Co to oznacza dla polskich podatników? Kto na tym zyska, a kto straci? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest ulga za złe długi?

Ulga ze złe długi to mechanizm, pozwalający na dokonanie korekty podatku przez wierzyciela w razie nieuregulowania płatności. Od 1 stycznia 2020 r. można ją stosować zarówno w odniesieniu do podatku od towarów i usług (VAT), jak i podatku dochodowego (PIT, CIT). Przykładowo zatem, w przypadku podatku dochodowego ulga za złe długi oznacza zmniejszenie po stronie wierzyciela oraz odpowiednio zwiększenie po stronie dłużnika podstawy opodatkowania o kwotę, widniejącą na niezapłaconej fakturze.

Jak skorzystać z ulgi za złe długi?

Z ulgi za złe długi można skorzystać po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty, wskazanego na wystawionym dokumencie. Wierzyciel ma możliwość skorzystania z ulgi za złe długi. Może, ale nie musi dokonać korekty podstawy opodatkowania. Jego działanie generuje natomiast obowiązek po stronie dłużnika. Co do zasady, bo polska ustawa wskazuje trzy dodatkowe przesłanki, warunkujące skorzystanie z ulgi. Po pierwsze dłużnik nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Po drugie nie upłynęły dwa lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę. Po trzecie natomiast możliwość dokonania korekty istnieje, gdy transakcja została zawarta w ramach działalności wierzyciela i dłużnika, z których dochody są opodatkowane podatkiem dochodowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Co zmienia wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE?

Tak to przynajmniej wygląda w teorii. Warto jednak wskazać, że 15 października 2020 r. zapadł kontrowersyjny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. Trybunał uznał w nim, że polskie regulacje o uldze za złe długi są niezgodne z dyrektywą VAT. Z dyrektywy 2006/112/ WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej wynika bowiem, że państwa członkowskie nie mogą wyłączyć możliwości dokonania korekty zobowiązania podatkowego podatnika wykonującego świadczenie na tej podstawie, że w chwili wykonania świadczenia lub w chwili dokonania korekty odbiorca świadczenia jest już w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji.

Kto zyska na wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE?

Wyrok z 15 października 2020 r. jest korzystny dla wierzycieli. Oznacza bowiem, że z ulgi za złe długi będą mogli skorzystać niemal zawsze, gdy tylko upłynie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty, wskazanego na wystawionej fakturze. Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w przepisach oraz kreowane kierunki orzecznicze. Informujemy naszych klientów o wszelkich, korzystnych dla nich rozwiązaniach i pomagamy we wszystkich kwestiach, związanych z bieżącą rachunkowością w przedsiębiorstwie. Zapraszamy do kontaktu.