Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Wyceny przedsiębiorstwa dokonuje się przy pomocy kilku różnych podejść i metod. Wybór sposobu uzależniony jest natomiast od celu wyceny, uwarunkowań prawnych, stanu przedmiotu wyceny, a także przyjętych założeń i ograniczeń. Jedną z możliwych opcji jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Kiedy i w jaki sposób powinno się ją stosować?

Czym jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych?

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najczęściej stosowanych metod wyceny. Mieści się ona w ramach podejścia dochodowego. W tym podejściu wartość przedsiębiorstwa określa się natomiast w oparciu o strumienie przyszłych dochodów ekonomicznych zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu. Najpopularniejszą z tych metod jest metoda określana skrótem DCF (ang. Discounted Cash Flows), w której możemy mieć do czynienia z przepływami przynależnymi właścicielom (FCDE – ang. Free Cash Flows to Equity) lub przepływami przynależnymi wszystkim stronom finansującym, czyli właścicielom i wierzycielom (FCFF – ang. Free Cash Flows to Firm).

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych – podstawowe założenia

Specyfika metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych polega na tym, iż kalkulujemy wartość przedsiębiorstwa na podstawie osiąganych przez nią wolnych przepływów pieniężnych, jakie w danej chwili przedsiębiorstwo generuje lub będzie w stanie generować w przyszłości. Z uwagi na fakt, iż w ramach tej wyceny bierze się pod uwagę różne okresy działalności, przepływy pieniężne są dyskontowane według stopy, w której wyceniający ujmuje ryzyko związane z tymi przepływami. To ono jest jednym z kluczowych elementów, który pozwala na ustalenie wartości przyszłych przepływów.

Idea dyskonta – wartość pieniądza w czasie

Należy przyjąć, że wartość osiągniętych w przyszłym okresie przepływów jest niższa, niż uzyskana w bieżącym roku. Obecną nadwyżkę kapitałową można bowiem zainwestować, po to by osiągnąć dodatkowy przychód. W konsekwencji należy zastosować stopę dyskonta mniejszą od 1. Zakładamy zatem, że w przyszłości wartość 1 złotówki będzie wyższa, niż jej wartość obecnie.

Czy precyzyjne określenie przyszłych przepływów jest możliwe?

Biegli, podejmujący się wyceny przedsiębiorstwa, biorą pod uwagę wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących samego wycenianego przedsiębiorstwa. Pierwszym krokiem jest strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego otoczenia gospodarczego, która pozwala zrozumieć jego historyczne wyniki i strumienie dochodów, a następnie – w kolejnym kroku – zaprognozować przyszłe przepływy pieniężne. Później następuje określenie kosztu kapitału, który posłuży do ustalenia stopy dyskonta i wreszcie interpretacja wyników. Bez gruntownej analizy strategicznej nie jest możliwe zrozumienie, jak będzie się kształtować przyszłość Oczywiście całość wyceny ma charakter szacunkowy, dlatego nie da się w stu procentach określić realnych, przyszłych przepływów. Sposób ten daje jednak wystarczający obraz wartości przedsiębiorstwa. Uzyskane informacje można natomiast wykorzystać w celu opracowania kompleksowej strategii działalności firmy, podjęcia decyzji o zainicjowaniu postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji, łączenia lub podziału przedsiębiorstw, a także dokonania bardziej i mniej znaczących zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie.

Kiedy metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych się nie sprawdzi?

Niestety niejednokrotnie metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych może nieco wypaczać uzyskane wyniki. Stanie się tak chociażby w przypadku trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, uzyskiwania przez przedsiębiorstwo zysków, uzależnionych od aktualnej koniuktury, posiadania przez przedsiębiorstwo aktywów, które nie generują przepływów pieniężnych, a także w odniesieniu do przedsiębiorstw, przechodzących proces restrukturyzacji oraz uczestniczących w fuzji lub przejęciu. W takich sytuacjach należy zastosować inne metody wyceny przedsiębiorstwa.

Usługi Kancelarii Magnet

Kancelaria Magnet świadczy kompleksowe usługi z zakresu wyceny przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części. Korzystamy przy tym z różnych podejść i metod. Sposób wyceny uzależniamy od rodzaju wyceny i potrzeb danego przedsiębiorcy. Sporządzimy rzetelny raport z wyceny, a także doradzimy w jaki sposób korzystnie i w pełni bezpiecznie przeprowadzić daną transakcję.