Nowy obowiązek sprawozdawczy – zmiana UOR

Częściowo jeszcze w maju, a częściowo 22 czerwca 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. To istotna regulacja, wdrażająca do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (Dz. Urz. UE L 429 z 2021 r.).

Co się zmieni?

Dlaczego istotna? Z uwagi na fakt, iż nakłada na niektórych przedsiębiorców obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje. Specjalne sprawozdanie o podatku dochodowym będą musiały składać duże przedsiębiorstwa wielonarodowe mające swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, jak i przedsiębiorstwa wielobranżowe spoza Unii Europejskiej, ale prowadzące na terenie Unii Europejskiej działalność gospodarczą za pośrednictwem swojego oddziału lub spółki zależnej. Przepisy nowej regulacji będą stosowane przez przedsiębiorców w odniesieniu do roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 21 czerwca 2024 r. Większość przedsiębiorców po raz pierwszy złoży zatem takie sprawozdanie w 2026 r.

Nowelizacja a nowe definicje ustawowe

Na potrzeby nowej regulacji w ustawie o rachunkowości pojawiły się nowe definicje. Chodzi w szczególności o jednostkę dominującą najwyższego szczebla, jednostkę samodzielną, jurysdykcję podatkową oraz konkluzję Rady. Jednostką dominującą najwyższego szczebla jest zatem jednostka dominująca, która sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące największą możliwą liczbę jednostek powiązanych z grupy kapitałowej. Jednostką samodzielną jest natomiast jednostka, która nie jest częścią grupy kapitałowej. Z kolei przez jurysdykcję podatkową należy rozumieć państwo lub terytorium, które posiada autonomię fiskalną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Brakuje definicji autonomii fiskalnej, jednak w uzasadnieniu do projektu pojawiło się stwierdzenie, iż jest to prawo do nakładania i pobierania podatku dochodowego od osób prawnych. W ustawie pojawiło się także pojęcie konkluzji Rady i chodzi o konkluzje Rady w sprawie unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych.

Obowiązek sprawozdawczy a osiągane przychody

W znowelizowanej ustawie o rachunkowości można także znaleźć wyjaśnienie pojęcia przychodów dla celów określenia progu przychodów od wartości którego jednostki są zobowiązane do sporządzania sprawozdania o podatku dochodowym. Tu należy wskazać na przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów (w przypadku jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie stosują MSR), a także przychody w rozumieniu ram sprawozdawczości finansowej stosowanych przez jednostkę, na podstawie których są sporządzane sprawozdania finansowe (w przypadku innych jednostek niż te wskazane wyżej). Jeżeli już mowa o progu przychodów, ustawa wskazuje natomiast, że sprawozdanie o podatku dochodowym za rok obrotowy sporządza, publikuje i udostępnia jednostka dominująca najwyższego szczebla, jeżeli przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z ostatnich 2 lat obrotowych kwotę 3.500.000.000 zł, a także jednostka samodzielna, jeżeli przychody ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z ostatnich 2 lat obrotowych kwotę 3.500.000.000 zł.

Obowiązek sprawozdawczy a forma prowadzonej działalności

Co przy tym istotne, obowiązek sporządzenia, opublikowania i udostępnienia sprawozdania o podatku dochodowym będzie dotyczył wyłącznie jednostki dominującej najwyższego szczebla i jednostki samodzielnej, będących spółką kapitałową, spółką komandytowo-akcyjną, a także spółką jawną lub komandytową, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

Wyjątki, forma i treść sprawozdania

Dodatkowo ustawodawca przewidział pewne wyjątki w zakresie obowiązku sporządzania sprawozdania o podatku dochodowym, a także sytuacje, w których takie sprawozdanie będą musiały sporządzać nawet jednostki zależne i oddziały. Każdorazowo zatem oceniając, czy dany podmiot obarczony będzie tym obowiązkiem, należy starannie przeanalizować sytuację kapitałową i osobową, a także sposób działania tego podmiotu. Nowa regulacja wskazuje także otwarty katalog informacji, które powinny znaleźć się w sprawozdaniu o podatku dochodowym. Należy go mieć na względzie nie tylko na etapie przygotowania sprawozdania, ale również przez cały okres, który później zostanie uwzględniony w sprawozdaniu. Co również istotne, przewidziano ściśle określoną formę sporządzenia i podpisania sprawozdania (forma elektroniczna i kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty).

GRUPA MAGNET – wspieramy rozwój biznesu

Nasi specjaliści są już przygotowani na nadchodzące zmiany. Podpowiemy naszym klientom nie tylko jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie o podatku dochodowym, podpisać je oraz złożyć we właściwym rejestrze. Jednocześnie będziemy zobowiązani do zawarcia w sprawozdaniu z badania informacji o tym, czy dana jednostka, w odniesieniu do roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, za który sporządzono sprawozdanie finansowe objęte badaniem, miała obowiązek złożenia do właściwego rejestru sądowego sprawozdania o podatku dochodowym oraz czy takie sprawozdanie zostało przez nią złożone. Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.