Wycena przedsiębiorstwa

Polski system prawny wciąż nie doczekał się jednolitej regulacji, dotyczącej wyceny przedsiębiorstw. Przepisy, zawierające wytyczne w tym zakresie, “rozsiane” są po różnych ustawach i rozporządzeniach – znajdują się między innymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w ustawie o rachunkowości. Co prawda w 2008 r. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wydała Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny (KSWS) Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw, ale z uwagi na niewiążący charakter tych regulacji, nie rozwiązało to wszystkich problemów, związanych z wyceną, Ten standard przyjęło też powstałe w 2015 r. Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Co zatem należy wiedzieć o wycenie przedsiębiorstw?

W jakim celu wycenia się przedsiębiorstwo?

Istnieją różne powody wyceny przedsiębiorstwa. W tym kontekście należy wymienić w szczególności: sprzedaż przedsiębiorstwa, spłatę odchodzącego wspólnika, wniesienie aportu do spółki, prywatyzację lub restrukturyzację firmy, postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidację, dokonanie fuzji lub podziału przedsiębiorstwa, uwiarygodnienie podmiotu w oczach kontrahentów, ubezpieczenie majątku lub danej transakcji, dokonywanej przez firmę, analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, sprawozdawczość finansową.

Kto dokonuje wyceny przedsiębiorstwa?

W przeciwieństwie do wyceny nieruchomości, określenie wartości przedsiębiorstwa nie wymaga żadnych uzyskania określonych uprawnień, ani nie jest ono związane z żadnym konkretnym rodzajem działalności zawodowej. Wymaga ono natomiast wiedzy o finansach przedsiębiorstwa i umiejętności chociażby czytania sprawozdań finansów. Z powyższego wynika, że wyceny mogą dokonać również inne osoby, które legitymują się stosowną wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie, w tym np. biegli rewidenci.

Jakie są podejścia i metody wyceny?

Przymierzając się do wyceny przedsiębiorstwa należy przede wszystkim przyjąć jedno z następujących założeń: kontynuacji działalności (przedsiębiorstwo dysponuje zdolnym do generowania dochodu i zorganizowanym zespołem aktywów i zasobów ludzkich), likwidacji działalności w formie nieprzymusowej, likwidacji działalności w formie przymusowej lub likwidacji zbędnych aktywów (sprzedawana jest wyłącznie część mienia przedsiębiorstwa). Wybór ten będzie warunkował wybór dalszych podejść i metod wyceny. Możemy natomiast mówić o trzech zasadniczych podejściach (sposobach wyceny): majątkowym, dochodowym i porównawczym. Każde z nich z kolei obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa przy użyciu różnych czynników.

Jak powinien wyglądać raport z wyceny?

Dokonaną wycenę przedsiębiorstwa należy ująć w formie raportu z wyceny. Powinien on uwzględniać nie tylko ściśle rozumianą wycenę, a zatem określenie metody i dokonanie obliczeń, ale również takie elementy, jak określenie specyfiki warunków zlecenia (w tym między innymi przedmiot wyceny, cel wyceny, osobę zlecającego, datę wyceny), opis przedsiębiorstwa i jego otoczenia (w tym między innymi historię przedsiębiorstwa, prezentację rynku, informację o zarządzie, analizę konkurencji), analizę ekonomiczno-finansową firmy (w tym między innymi analizę historycznych sprawozdań finansowych), opis zastosowanych metod oraz rekomendację wartości (w tym chociażby uzasadnienie wyboru zastosowanych podejść i metod, charakterystykę każdego z nich), a także stosowne oświadczenia, klauzule i podpis wyceniającego.

Dokonujemy wyceny przedsiębiorstw

Chcąc świadczyć kompleksowe usługi, obejmujące wszystkie przestrzenie działalności przedsiębiorstwa, oferujemy również wycenę przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części, wartości niematerialnych, wierzytelności, a także innych aktywów. Nasi specjaliści od wyceny, przygotują rzetelny, przejrzysty raport z wyceny, a nadto doradzą, jak bezpiecznie i korzystnie przeprowadzić daną transakcję.