Zarządzanie Ryzykiem Finansowym: Strategie i Praktyka

Prowadzenie biznesu to ryzyko. Niezależnie od tego czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą czy jesteś członkiem zarządu dużej spółki. W obu przypadkach możliwe jest podjęcie złej decyzji lub nieszczęśliwe zrządzenie losu, które doprowadzi do utraty płynności finansowej albo znaczących strat. Ryzyka nie da się uniknąć – to fakt. Można nim jednak efektywnie zarządzać.

Jak minimalizować ryzyko finansowe?

Mówią, że bez ryzyka nie ma zabawy. Bez ryzyka nie ma też sukcesu. To z pewnością może potwierdzić każda osoba zarządzająca większym przedsiębiorstwem, które osiągnęło sukces w swojej branży. Dzięki odpowiednim mechanizmom ryzyko finansowe można jednak minimalizować. Kluczem jest tutaj właściwie przyjęta strategia działania. Ona nie tylko pozwoli ograniczyć ujemne – negatywne konsekwencje określonych decyzji, ale również daje szansę na przekucie ich w sukces i siłę napędową firmy. Idealna strategia to taka, która pozwala na zachowanie równowagi między uzyskiwanym przychodem a ryzykiem, jakim ten przychód jest obarczony. Strategia zarządzania ryzykiem nie powinna przy tym istnieć wyłącznie w teorii, ale również w postaci dokumentu przewidującego wewnętrzne procedury, pozwalające na minimalizowanie ryzyka.

Rozłóżmy ryzyko na czynniki pierwsze

Przedsiębiorstwa na co dzień mierzą się z pięcioma rodzajami ryzyka. Inaczej mówiąc, wszystkie negatywne sytuacje, które mogą się wydarzyć można przypisać do pięciu kategorii. Po pierwsze jest to ryzyko rynkowe, czyli niebezpieczeństwo niekorzystnej i nagłej zmiany cen albo istotnych strat na aktywach finansowych z uwagi na utratę przez nich wartości. Po drugie to ryzyko kredytowe, dotyczące sytuacji, w której dany kontrahent nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania. Istnieje także ryzyko płynności, związane z brakiem możliwości spłaty zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa z uwagi na ograniczenia gotówkowe. Należy także wskazać na ryzyko operacyjne, opierające się na wszelkich procesach wewnętrznych firmy, w tym związanych z systemami i pracownikami. A na koniec trzeba wymienić ryzyko prawne spowodowane niekorzystnymi zmianami obowiązujących regulacji prawnych.

Proces zarządzania ryzykiem – etapy

Prawidłowo skonstruowany proces zarządzania ryzykiem składa się z pięciu etapów. Na początku istotna jest identyfikacja ryzyka, czyli wskazanie newralgicznych przestrzeni w przedsiębiorstwie. Wykorzystuje się do niej analizę bieżącej sytuacji finansowej firmy, ale i dane historyczne. Przeprowadza się wywiady z wewnętrznymi i zewnętrznymi ekspertami. Dobrym mechanizmem jest także burza mózgów w warunkach warsztatowych. Kolejnym krokiem procesu zarządzania ryzykiem jest ocena jakościowa i ilościowa ryzyka. Następnie dokonuje się zdefiniowania strategii zarządzania ryzykiem, by później już płynnie przejść do wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem. Piątym etapem jest monitorowanie skuteczności strategii i kontrola ryzyka, bo rzecz jasna strategia nie jest dokumentem niezmiennym i w zależności od aktualnej sytuacji, wymaga modyfikacji.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Warto pamiętać, że na etapie oceny jakościowej i ilościowej ryzyka istotna jest kwestia nadaniu poszczególnym ryzykom odpowiedniego priorytetu. Ryzyko może być bowiem większe i mniejsze, a także generować większe lub mniejsze straty, co powinno stanowić istotną informację i wytyczną do zarządzania nim. Należy również wspomnieć o tym, że w obrębie jednego przedsiębiorstwa mogą funkcjonować różne strategie zarządzania ryzykiem finansowym – w zależności od indywidualnych potrzeb. Do głównych typów strategii zarządzania ryzykiem zalicza się dzisiaj: unikanie ryzyka, redukcja ryzyka, transfer ryzyka, zatrzymanie ryzyka. Każda z nich ma oczywiście swoją specyfikę oraz nieco inny schemat i cel działania.

Magnet Audit sp. z o.o. – bezpieczeństwo w biznesie ponad wszystko

O ryzyku finansowym wiemy niemal wszystko. Wspieramy rozwój przedsiębiorstw działających w różnych branżach i dziedzinach gospodarki. Właśnie dlatego niejednokrotnie przygotowujemy strategie zarządzania ryzykiem, które pomogą przygotować się firmom na niespodziewane zagrożenia. Jednocześnie przeprowadzamy kompleksowe audyty i przeglądy finansowe, przygotowujemy plany przekształcenia, a także świadczymy inne usługi atestacyjne. Zapraszamy do kontaktu.