Zmiany w prawie w 2020 r. – o czym muszą pamiętać przedsiębiorcy?

Wraz z 1 stycznia 2020 r. polskie ustawodawstwo uległo dość znaczącym zmianom. Odczują to przede wszystkim przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w różnych formach – zarówno jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółki cywilnej, osobowej i kapitałowej. Co zmieniło się w 2020 r.?

Księga przychodów i rozchodów na nowych zasadach

Przede wszystkim 1 stycznia 2020 r. weszło w życie zmienione rozporządzenie, dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Między innymi przedsiębiorcy nie będą już musieli prowadzić ewidencji wyposażenia, którego wartość przekracza kwotę 1.500 złotych. Nie oznacza to jednak, że zniesiono obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. To już zupełnie inna kwestia. Poza tym w znowelizowanych przepisach zlikwidowano obowiązek prowadzenia kart przychodów pracowników dla podmiotów, zatrudniających pracowników i wypłacających im wynagrodzenie ze stosunku pracy. Wprowadzając powyższe zmiany ustawodawca dążył do uproszczenia pewnych formalności. To z kolei ma przełożyć się na większą skuteczność gospodarowania posiadanymi zasobami.

Wyższe kary dla niepłacących dłużników

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje również nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Dotychczas przedsiębiorca-wierzyciel mógł uzyskać od swojego, niepłacącego kontrahenta kwotę 40 euro za każdą fakturę, opłaconą z opóźnieniem. Teraz kwota ta może sięgnąć 70, a nawet 100 euro za każdą fakturę. Dla przypomnienia, istnieją dwa warunki nabycia prawa do rekompensaty za opóźnienie dłużnika. Po pierwsze wierzyciel musiał spełnić swoje świadczenie. Po drugie natomiast wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie, określonym w umowie. Przy czym nie ma znaczenia, jak duże było opóźnienie. Mogło ono wynosić nawet jeden dzień. Nie ma też znaczenia zapłata części należności w terminie. Kwotę 70 euro będzie można zatem uzyskać w sytuacji, gdy wartość świadczenia pieniężnego była wyższa niż 5.000 złotych, ale niższa niż 50.000 złotych. Kwota 100 euro będzie natomiast dotyczyła świadczeń, równych lub przekraczających kwotę 50.000 euro.

Nowe prawo do błędu

Idąc na rękę młodym przedsiębiorcom, ustawodawca wprowadził też tak zwane prawo do błędu. Znalazło się ono w ustawie z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych od 2020 r. Będzie ono przysługiwało przez pierwszy rok prowadzenia działalności. Jeżeli w tym czasie przedsiębiorca naruszy przepisy prawa, związane z wykonywaną działalnością gospodarczą i organ rozpocznie postępowanie mandatowe albo postępowanie w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej, fiskus przed nałożeniem grzywny wezwie przedsiębiorcę, w drodze postanowienia, do usunięcia w wyznaczonym przez siebie terminie stwierdzonych naruszeń oraz ich ewentualnych skutków. W sytuacji, w której przedsiębiorca wywiąże się ze swojego zobowiązania, nie poniesie żadnej odpowiedzialności.

Ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstw

Za sprawą ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych od 2020 r. łatwiej będzie też przejąć przedsiębiorstwo od osoby, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Między innymi do przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz innych pozwoleń, wystarczy już złożenie przez nabywcę przedsiębiorstwa specjalnego wniosku. Będzie miał na to trzy miesiące od momentu przejęcia przedsiębiorstwa. Więcej praw zyska również małżonek zmarłego przedsiębiorcy. Między innymi będzie posiadał uprawnienie do powołania tymczasowego przedstawiciela. No i na mocy nowelizacji możliwe stanie się przekazanie zapisem windykacyjnym ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Zmiany nie tylko w Polsce

Życie przedsiębiorców zmienia się nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Inne państwa europejskie również modyfikują swoje ustawodawstwo, szczególnie pod kątem podatkowym. Na przykład na Słowacji postanowiono o obniżeniu podatku dochodowego od osób prawnych dla firm o obrotach do 100 tysięcy euro. Z kolei w Niemczech wprowadzono nową ulgę na badania i rozwój. Dzięki niej przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 25 procent od podstawy opodatkowania do łącznej kwoty 2 milionów euro w ciągu czterech lat. W Szwajcarii natomiast przestały istnieć regionalne raje podatkowe. Wszystkie te modyfikacje przepisów mają na celu wyeliminowanie lub możliwe ograniczenie zjawiska unikania opodatkowania z jednoczesnym wspieraniem innowacyjności i działań proekologicznych przedsiębiorstw.

Co przyniosą zmiany?

Wskazane modyfikacje przepisów to tylko część zmian, wprowadzonych 1 stycznia 2020 r. Nowe przepisy wprowadziły nie tylko ułatwienia dla przedsiębiorców, ale również szereg dodatkowych obowiązków. Oczywiście specjaliści Kancelarii Magnet świadczą kompleksowe doradztwo w tym zakresie.