Audyt Wewnętrzny: Kontrola i Optymalizacja

Audyt wewnętrzny to niezależny, obiektywny proces oceny działalności przedsiębiorstwa, który ma na celu poprawę jego funkcjonowania oraz dodanie wartości organizacji. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na taki krok i prosi o pomoc profesjonalnych audytorów. Co zatem warto wiedzieć o audycie wewnętrznym? Jak się do niego przygotować? Między innymi na te pytania odpowiadamy w naszym najnowszym artykule.

Jaki jest cel audytu wewnętrznego?

Audytowi wewnętrznemu można przypisać cztery zasadnicze cele. To po pierwsze identyfikacja i ocena ryzyka, które mogą wpłynąć na osiągnięcie zamierzonych celów przedsiębiorstwa. To także sprawdzenie efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym procedur zarządzania ryzykiem, zabezpieczenia zasobów i zgodności z polityką firmy. Celem jest także weryfikacja, czy firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacjami i standardami branżowymi. A nadto audyt wewnętrzny służy ocenie efektywności i wydajności procesów operacyjnych oraz identyfikacji możliwości ich optymalizacji.

Jak przeprowadzany jest audyt wewnętrzny?

Pierwszym krokiem w procesie realizacji audytu wewnętrznego jest ustalenie zakresu, celów i harmonogramu audytu. Planowanie obejmuje również ocenę ryzyka i identyfikację kluczowych obszarów do zbadania. Drugi krok to gromadzenie danych, czyli zbieranie niezbędnych informacji i dokumentów poprzez wywiady, przegląd dokumentacji, obserwacje i testowanie operacji. W ramach trzeciego kroku dokonuje się analizy zebranych danych w celu oceny systemów, procesów i kontroli wewnętrznych. Audytorzy porównują obecne praktyki z najlepszymi praktykami, regulacjami i politykami firmy. Czwartym krokiem jest raportowanie wyników, czyli sporządzenie raportu z audytu, który zawiera wnioski, rekomendacje oraz plan działania mający na celu poprawę zidentyfikowanych obszarów. Końcowo natomiast odbywa się monitorowanie – śledzenie wdrożenia zaleceń audytu i monitorowanie postępów w realizacji działań naprawczych.

Jakie obszary przedsiębiorstwa podlegają badaniu w ramach audytu?

Audyt wewnętrzny dotyczy pięciu obszarów działalności przedsiębiorstwa. To po pierwsze kontrola finansowa – weryfikacja dokładności i integralności zapisów finansowych oraz zgodności z zasadami rachunkowości. Po drugie zarządzanie ryzykiem – ocena procesów identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem w organizacji. Po trzecie to zgodność z przepisami (compliance) – sprawdzenie, czy działania firmy są zgodne z przepisami prawnymi, regulacjami i wewnętrznymi politykami. Po czwarte audyt wewnętrzny dotyczy efektywności operacyjnej firmy, czyli oceny skuteczności i efektywności procesów operacyjnych, w tym zarządzania zasobami, logistyką i produkcją. Piątym elementem jest natomiast technologia informacyjna, czyli przegląd systemów IT pod kątem bezpieczeństwa, zarządzania danymi i zgodności z regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Kim jest audytor w procesie audytu wewnętrznego?

Audytora wewnętrznego charakteryzuje niezależność i obiektywizm. Te osoby muszą działać niezależnie od operacji, które audytują, aby zapewnić obiektywizm swoich ocen. Audytorzy muszą też legitymować się odpowiednimi kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem w zakresie finansów, rachunkowości, zarządzania ryzykiem oraz technologii informacyjnej. Podstawą audytu wewnętrznego jest nadto skuteczna komunikacja z kierownictwem i innymi interesariuszami. Ona stanowi klucz dla wyjaśnienia wyników audytu oraz rekomendacji.

Jakie korzyści niesie za sobą audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny umożliwia wykrycie i naprawę słabości w systemach kontroli wewnętrznej. Pozwala także na poprawę efektywności operacyjnej i redukcję kosztów. Dzięki audytowi wewnętrznemu można również skuteczniej zarządzać ryzykiem poprzez identyfikację i ocenę ryzyk oraz wdrażanie działań zapobiegawczych. Zaletą tego procesu jest również zapewnienie zgodności z obowiązującymi regulacjami i standardami, co minimalizuje ryzyko sankcji i kar. Audyt gwarantuje także wzrost zaufania wśród kontrahentów i klientów, bo wiążę się z przejrzystością i wiarygodnością informacji finansowych oraz operacyjnych, co zwiększa zaufanie interesariuszy.

GRUPA MAGNET – wspieramy rozwój biznesu

Audyt wewnętrzny to kluczowy element zarządzania przedsiębiorstwem, który wspiera zarząd w osiąganiu celów organizacji poprzez systematyczne podejście do oceny i poprawy skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego. Regularne przeprowadzanie audytów wewnętrznych pomaga firmie w identyfikacji obszarów wymagających poprawy, zwiększając jej efektywność, zgodność z przepisami oraz ogólną stabilność finansową i operacyjną. Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz zaufanego specjalisty w dziedzinie audytu? Zapraszamy do kontaktu.